Wyniki finansowe Grupy Kredyt Bank po II kwartale 2012 roku

0
918

W drugim kwartale 2012 roku Grupa Kredyt Banku wypracowała zysk netto
w wysokości 62,5 mln zł wobec 56,1 mln zł w I kwartale tego roku. Depozyty klientów w ciągu II kwartału wzrosły o ponad 1,1 mld zł, a wskaźnik kredyty/depozyty ukształtował się na poziomie 98,8%. Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2012 r. wyniósł 12,9%.

 Główne fakty dla Grupy:

  • Poprawa płynności operacyjnej i dywersyfikacja źródeł finansowania Banku.
  • Kontynuacja zmiany struktury bilansu – Grupa Kredyt Banku zmniejszyła sumę bilansową o kolejne 0,8 mld zł w porównaniu do końca II kwartału 2011 roku.
  • Wzrost depozytów klientów w II kwartale 2012 roku o 1.122 mld zł (o 3,9% w stosunku do stanu na dzień 31.03.2012 roku i o 3,5 mld zł, tj. o 13,3% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2011 roku).
  • Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec II kwartału 2012 roku ukształtował się na poziomie 98,8% w porównaniu do 100,8% na koniec I kwartału 2012 roku (poprawa o 2 p.p.) i 104,7% na koniec II kwartału 2011 roku (poprawa o 5,9 p.p.).
  • Grupa zanotowała współczynnik wypłacalności na poziomie 12,9% na koniec II kwartału 2012 roku w porównaniu do 13,8% na koniec I kwartału 2012 roku i 12,7% na koniec II kwartału 2011 roku przy jednoczesnym wzroście należności od klientów netto o 6,9% r/r.
  • Współczynnik uwzględniający w wyliczeniu tylko fundusze własne podstawowe (Tier 1) wyniósł na koniec II kwartału 2012 roku 9,2%.
  • Przy dalszej znaczącej przebudowie struktury bilansu Grupa wypracowała zysk netto w II kwartale 2012 roku w wysokości 62,5 mln zł w porównaniu do 56,1 mln zł w I kwartale tego roku.
  • Dochód operacyjny netto Grupy Kredyt Banku w II kwartału 2012 roku wyniósł 371,1 mln zł w porównaniu do 372 mln zł na koniec I kwartału 2012 roku.

Wynik z tytułu odsetek wypracowany przez Grupę w I półroczu 2012 roku ukształtował się na poziomie 395,9 mln zł i był o 187,9 mln zł (32,2%) niższy od wyniku osiągniętego w I półroczu 2011 roku, głównie z powodu wzrostu kosztów odsetkowych od zobowiązań wobec klientów i banków, co jest efektem wzmocnienia konkurencyjności oferty depozytowej Banku w I półroczu 2012 roku.

Wynik z tytułu opłat i prowizji wypracowany przez Grupę w I półroczu 2012 roku wyniósł 170,3 mln zł i był o 9 mln zł (5,6%) wyższy niż w I półroczu 2011 roku głównie dzięki wzrostowi przychodów z tytułu sprzedaży i zarządzania produktami inwestycyjno-ubezpieczeniowymi.

W I półroczu 2012 roku Grupa odnotowała ujemne saldo odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i pozostałych aktywów oraz rezerw w wysokości prawie 64 mln zł w porównaniu do ujemnego salda w I półroczu 2011 roku w kwocie 34,2 mln zł. Na poziom odpisów miała wpływ zmiana metodologii szacowania poziomu odpisów z tytułu utraty wartości dla ekspozycji ocenianych portfelowo.

W I półroczu 2012 roku koszty osobowe wyniosły 234,9 zł, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza 2011 roku o 21,7 mln zł (10,2%), głównie z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz kosztów aktualizacji rezerwy urlopowej. Koszty działania Grupy bez kosztów osobowych w omawianym okresie wyniosły 225,7 mln zł i w porównaniu z I półroczem 2011 roku ukształtowały się na poziomie wyższym o 3,3 mln zł (1,5%), głównie z powodu wzrostu kosztów najmu oraz usług doradztwa.

W I półroczu 2012 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 67% i wzrósł z poziomu 59,5% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost wskaźnika wynika głównie ze spadku przychodów w połączeniu ze wzrostem kosztów funkcjonowania.

Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec I półrocza 2012 roku wzrosła o prawie 1,6 mld zł (5,6%) w porównaniu do stanu na koniec 2011 roku oraz o prawie 3,5 mld zł (13,3%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w efekcie oferowania nowych produktów oraz konkurencyjnych warunków oprocentowania depozytów terminowych dla klientów detalicznych.

Wartość należności od klientów brutto na koniec I półrocza 2012 roku wzrosła o 183 mln zł (0,6%) w porównaniu do stanu na koniec 2011 roku i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o ponad 2 mld zł (7,1%).

Aktywność biznesowa

Linia biznesowa: Bankowość detaliczna

W II kwartale 2012 r. Kredyt Bank otworzył  36 tys. ROR, z czego ponad 29. tys. nowych Ekstrakont Plus (z oprocentowaniem 7% do 3000 zł). W sumie na koniec I kwartału Bank prowadził 711 tys. rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych.

Wartość portfela depozytów klientów detalicznych na koniec II kwartału 2012 roku wyniosła blisko 20 mld zł i była o 25% wyższa niż przed rokiem, w efekcie kampanii marketingowej, promocji za nowe środki oraz wprowadzenia nowych produktów. W II kwartale Kredyt Bank poszerzył ofertę depozytową o lokatę z premią, e-lokatę z premią, lokaty rentierskie oraz lokatę z bonusem. W efekcie osiągnięto wzrost salda depozytowego klientów detalicznych w II kwartale o ponad 2,1 mld zł w stosunku do I kwartału 2012 roku, pozyskano ponad 20 tys. nowych klientów depozytowych. Liczba kont oszczędnościowych wyniosła 749 tys.

Bank realizował także kampanię kredytów gotówkowych – w efekcie sprzedano 13 tys. kredytów na łączną kwotę 146 mln zł

Linia biznesowa: Fabryka Produktów Hipotecznych

W I połowie 2012 roku wartość umów o kredyt hipoteczny wyniosła 776 mln PLN. Wartość wypłat kredytów mieszkaniowych w tym samym czasie sięgnęła 854 mln PLN. Portfel kredytów hipotecznych Banku na koniec czerwca 2012 roku miał wartość 18,3 mld PLN, a udział Banku w rynku wynosił 5,8% wg stanu na koniec maja 2012 roku.

Osiągnięte wyniki oznaczają r/r wzrost o 87% zarówno w kategorii podpisanych umów, jak i wypłaconych kredytów. Duże zainteresowanie Klientów ofertą KB pod koniec 2011 roku przełożyło się na wysoką kwotę nowo zawartych umów w I kwartale 2012 roku.

W porównaniu do drugiego półrocza 2011 roku Bank odnotował spadek wartości udzielonych kredytów hipotecznych o 24% w przypadku podpisanych umów i 6% w przypadku wypłat. Spadek dynamiki nowej sprzedaży obserwowany w całym segmencie rynku hipotecznego wynika m.in. ze zmniejszenia dostępności kredytów walutowych oraz dopłat w programie „Rodzina na swoim”, a także bardziej restrykcyjnej polityki udzielania kredytów złotowych (nowelizacja Rekomendacji S).

W związku z utrzymywaniem się ww. tendencji w kolejnych miesiącach spodziewany jest dalszy spadek sprzedaży kredytów hipotecznych.

Linia biznesowa: Bankowość Przedsiębiorstw

Akwizycja nowych klientów – w II kwartale 2012 roku pozyskano do współpracy z Kredyt Bankiem ponad 500 klientów MSP (segment 1-25 mln PLN rocznego obrotu) oraz ponad 100 nowych klientów segmentu średnich korporacji (powyżej 25 mln PLN rocznego obrotu). Dobry drugi kwartał w połączeniu z akwizycją pierwszego kwartału przyniósł w sumie ponad 1200 nowych klientów segmentów MSP i średnich Korporacji. Wynik na portfelu klientów pozyskanych w ostatnich dwóch latach już dziś stanowi prawie 1/4 wyniku segmentu MSP oraz więcej niż 15% wyniku segmentu Korporacyjnego.

Średnie saldo kredytów i depozytów segmentu przedsiębiorstw na koniec II kwartału 2012 roku było wyższe
o odpowiednio 3,4% (saldo kredytów) i 3.9% (saldo depozytów) w stosunku do średniego stanu końca II kwartału 2011 roku. Uzyskane roczne dynamiki przychodów w linii odsetek od depozytów to odpowiednio 10% w MSP i 3% w bazowym portfelu średnich Korporacji (tj. z wyłączeniem portfela firm, co do których bank zadeklarował w roku 2010 strategię wyjścia), natomiast dynamika przychodów z tytułu odsetek od kredytów była zbliżona do dynamiki średniego salda i wyniosła 3-4% rok do roku.

Warto również podkreślić roczną dynamikę przychodów z tytułu opłat i prowizji – odpowiednio w sieci MSP + 7%, w bazowym portfelu średnich Korporacji + 6%. Dynamika ta spowodowana jest bardzo dobrymi wynikami w zakresie produktów Treasury wzrost przychodów ponad 30% rok do roku, produktów Trade Finance + 8% i Faktoringu + 28% roku do roku. Na uwagę zasługuje również wynik z tytułu leasingu – wzrost dochodów rok do roku na poziomie + 38% rok do roku.

Źródło: Kredyt Bank