Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska S.A. prowadzi działalność w Polsce od października 1995r. Specjalizuje się w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, skierowanej do średnich i dużych przedsiębiorstw, koncernów międzynarodowych oraz instytucji finansowych.

Oferta obejmuje szeroki zakres produktów i usług finansowych z zakresu zarządzania finansami firm; przechowywania, rozliczania i obsługi płatności na papierach wartościowych, rozwiązania dla finansowania instytucji, przedsiębiorstw i samorządów oraz emisji instrumentów dłużnych. Deutsche Bank Polska S.A. wspiera i doradza przedsiębiorstwom przy emisji akcji i pożyczek, pozyskiwaniu kapitału, wprowadzaniu na giełdę oraz w finansowaniu udziałów kapitałowych. Proponuje klientom obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym; nowoczesne instrumenty finansowe, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym.

Założycielem i właścicielem Banku jest największy bank niemiecki – Deutsche Bank AG, którego doświadczenia w dziedzinie bankowości i usług finansowych sięgają 1870 roku.

Wizytówka Banku
Dane adresowe: al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. +48 22 579 90 00
faks +48 22 579 90 01
Dane Banku:
NIP: 5261029815
REGON: 011151265
Kapitał zakładowy: 230.000.000 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Dr hab. Krzysztof Kalicki – Prezes
 • Piotr Olendski – Członek
 • Radosław Kudła – Członek
 • Radosław Ignatowicz – Członek
 • Zbigniew Bętkowski – Członek
Skład Rady Nadzorczej:
 • Peter Tils – Przewodniczący RN
 • dr Hubert A. Janiszewski – Wiceprzewodniczący RN
 • Reinhard E. Uhl – Członek RN
 • Zoltan Kurali – Członek RN
 • Miklos Kormos – Członek RN
 • Guido Heuveldop – Członek RN
Numer KRS: 0000020832
Akcjonariat: Deutsche Bank AG
Oferta Deutsche Banku:
Klient instytucjonalny:
 • rachunki bieżące
 • lokaty
 • kredyty:
  – kredyt obrotowy
  – kredyt inwestycyjny
 • kredyty konsorcjalne
 • rozliczenia międzynarodowe
 • gwarancje i poręczenia
 • cash management
 • global trade management
 • papiery wartościowe
 • rynki walutowe
 • instrumenty pochodne
 • dłużne rynki kapitałowe
Usługi powiernicze:
 • przechowywanie papierów wartościowych i rozliczanie transakcji
 • usługi banku depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
 • pożyczki papierów wartościowych
 • operacje na papierach wartościowych
Instytucje finansowe:
 • dla banków:
  – rozliczanie transakcji komercyjnych i międzybankowych
  – zarządzanie płynnością na rachunku
 • dla towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych
 • dla towarzystw ubezpieczeniowych
 • biur maklerskich
Bankowość inwestycyjna:
 • doradztwo przy fuzjach, przejęciach i transakcjach prywatyzacyjnych
 • rynki kapitałowe akcji
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
 • rynki obligacji i papierów dłużnych
 • zarządzanie ryzykiem