Wzrost zysku netto w 2012 roku w Banku BPH

0
915
W 2012 roku Bank BPH wypracował solidne wyniki finansowe – skonsolidowany zysk netto wyniósł 261 mln zł, co oznacza wzrost o 19,7 proc. w porównaniu z wynikiem z 2011 roku.
 
  • Wzrost skonsolidowanego zysku netto o 19,7 proc. do kwoty 261 mln zł w 2012 roku, wzrost funduszy własnych o 5,9 proc. do kwoty 4 735,6 mln zł, spadek udziału kredytów z utratą wartości do 10,6 proc.
  • Rozwój relacji z klientami w duchu dialogu i zaufania, zgodnie ze strategią: „Bank BPH. Po prostu fair”.
  • Powiększenie i modernizacja sieci dystrybucji (uruchomienie 10 nowych oddziałów, modernizacja 26 placówek, uniwersalizacja 55 oddziałów).
  • Wzbogacenie i rozwój oferty dla klientów indywidualnych. Integracja obsługi klientów korporacyjnych oraz firm z segmentu MSP, wzrost sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw.

Skonsolidowany zysk brutto Banku BPH w 2012 r. wyniósł 345,3 mln zł i był wyższy o 16,5 proc. niż rok wcześniej. Tym samym bank znacząco wzmocnił swoją bazę kapitałową. Suma funduszy własnych na koniec ubiegłego roku ukształtowała się na poziomie 4 735,6 mln zł, wzrastając o 5,9 proc., a współczynnik wypłacalności wyniósł 13,92 proc. Jednocześnie systematycznie poprawiała się jakość portfela kredytowego. Według stanu na koniec grudnia 2012 roku wolumen kredytów z utratą wartości wyniósł 2 934 tys. zł i był o 319 tys. zł niższy niż rok wcześniej. Wzrost jakości portfela jest konsekwencją udzielania finansowania klientom o wyższej wiarygodności oraz poprawy parametrów ryzyka „starego” portfela kredytowego.

W ubiegłym roku bank kontynuował realizację strategii: „Bank BPH. Po prostu fair” w odniesieniu do wszystkich grup interesariuszy. W ramach działań wspierających tę strategię, bank organizował m.in. cykliczne spotkania: Forum Klientów Indywidualnych, Rady Klientów Biznesowych oraz Rady Partnerów, które stanowiły platformę wymiany opinii oraz uzyskiwania informacji zwrotnej o wdrażanych standardach odpowiedzialnej bankowości. Potwierdzeniem słuszności przyjętej strategii fair play, przejawiającej się między innymi wysokimi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, compliance, relacji z inwestorami, a także odpowiedzialności społecznej oraz relacji pracowniczych jest – po raz kolejny – członkostwo Banku BPH w elitarnym RESPECT Index.

Udział w RESPECT Index to dla nas ważne wyróżnienie, ale również zobowiązanie wobec interesariuszy. W naszych działaniach chcemy pójść jeszcze dalej i dlatego zapytaliśmy klientów, jakie mają oczekiwania od banku działającego fair i do tych oczekiwań dostosowaliśmy produkty, procesy i zasady obsługi klienta. To, w jakim stopniu się z nich wywiązujemy, będzie przedmiotem badania, które przeprowadzi nienależny audytor – mówi Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH.

W ramach kontynuacji strategii fair play Bank BPH zdecydował o wprowadzeniu programu ZASADY FAIR PLAY, polegającego na uruchomieniu procesu certyfikacji zobowiązań składanych klientom. Raport z realizacji zobowiązań, którymi kieruje się bank w ramach strategii fair play, zostanie zweryfikowany przez niezależną firmę – PwC, a wynik badania zostanie upubliczniony we wrześniu 2013 r.

W 2012 roku Bank BPH uruchomił 10 nowych oddziałów, zmodernizował 26 placówek oraz przeprowadził uniwersalizację 55 oddziałów, które wcześniej nie prowadziły obsługi gotówkowej. Bank systematycznie rozwijał ofertę i klientom indywidualnym zaproponował m.in.: Pracowite Konto Oszczędnościowe, Pakiet Premium Profit, Pakiet Mix Korzyści, karty z funkcjonalnością „moneyback”, karty zbliżeniowe. W porównaniu z 2011 r. o 27 proc. wzrosła liczba nowo otwieranych rachunków klientów indywidualnych; liczba nowych kont wyniosła 142 tys. Jednocześnie uatrakcyjniona została oferta kredytów gotówkowych, a ich sprzedaż była dwukrotnie wspierana kampaniami marketingowymi oraz ogólnopolskimi akcjami promocyjnymi. W ubiegłym roku bank udzielił ponad 90 tys. kredytów gotówkowych na łączną kwotę 1,9 mld zł. Bank BPH zachęcał również do aktywnego korzystania z kart kredytowych, co przełożyło się na wydanie 37 tys. kart tego typu. Ich liczba na koniec ubiegłego roku sięgnęła 486 tys.

W 2012 roku bank skoncentrował się na integracji oferty dla klientów korporacyjnych oraz segmentu MSP. Istotną zmianą wprowadzoną w procesach bankowych było zastąpienie dokumentów rejestrowych w formie papierowej ich elektronicznymi odpowiednikami. Oferta banku dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw została ujednolicona i uproszczona do trzech rachunków bieżących, dostosowanych do potrzeb klientów – zarówno w zakresie produktów kredytowych, jak i bankowości transakcyjnej. Ponadto wzbogacono funkcjonalność i bezpieczeństwo systemu bankowości internetowej dla przedsiębiorstw BusinessNet.

Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych dla firm, wartość wykorzystywanych limitów kredytowych, udzielonych przez Bank BPH podmiotom gospodarczym wzrosła o 8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. O 33 proc. zwiększyła się liczba kart w segmencie korporacyjnym oraz o 16 proc. wzrósł średni wolumen transakcji wykonywanych przez przedsiębiorstwa przy użyciu kart.

Źródło: Bank BPH