Grupa Raiffeisen podsumowuje rok 2012

0
1243

Rok 2012 był dla Raiffeisen Bank Polska okresem pełnym wyzwań związanych przede wszystkim z połączeniem z Polbank EFG. Dzięki fuzji powstała instytucja, która jest jednym z najsilniejszych kapitałowo i największych podmiotów na polskim rynku finansowym, z aktywami przekraczającymi 50 mld zł.

Połączony Raiffeisen Polbank, bo pod taką marką handlową obecnie działa, jest bankiem w pełni uniwersalnym, łączącym kompetencje z zakresu obsługi przedsiębiorstw, w tym głównie z sektora małych i średnich firm, oraz klientów indywidualnych z klasy średniej i zamożnych. Ma też bardzo mocną pozycję w segmencie masowej bankowości detalicznej z doskonale rozwiniętą siecią 400 oddziałów, które są zlokalizowane w 150 miastach Polski.

Sama fuzja, która formalnie została zawarta 31 grudnia 2012 r., oraz liczne związane z nią procesy integracyjne wymagały poniesienia znacznych nakładów finansowych. Wynikom banku nie służyło również postępujące spowolnienie gospodarki, zmniejszenie popytu na kredyt i gwałtowne ograniczenie nakładów inwestycyjnych w firmach i ze strony podmiotów publicznych. Skokowy wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw, wynikający m.in. z nierentownych kontraktów na rozbudowę infrastruktury drogowej czy rosnących zatorów płatniczych, wpłynęły na zwiększenie rezerw na zagrożone kredyty.

„W ubiegłym roku stało przed nami zadanie prowadzenia bieżącej działalności z łączeniem obu instytucji w efektywnie działającą organizację. Przyszło nam tego dokonać w warunkach pogarszającej się koniunktury gospodarczej, które miały wpływ na wyniki całego sektora bankowego. Zależało nam na tym, by fuzję prawną sfinalizować do końca grudnia 2012, zamknąć wspólnie rok oraz wejść w 2013 już jako jeden podmiot. Cel ten został osiągnięty. Połączony bank to instytucja, która stabilnie opiera się na dwóch solidnych fundamentach: segmencie korporacyjnym oraz detalicznym, co umożliwia nam bezpieczne funkcjonowanie w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym i rynkowym. Silny wpływ na wyniki 2012 r. miały koszty integracji związane z fuzją oraz odpisy na zagrożone kredyty, m.in. w branży budowlanej” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Dzięki połączeniu suma bilansowa Grupy Raiffeisen Bank Polska wzrosła do poziomu 54,68 mld złotych (wyniki skonsolidowane nie zostały jeszcze zaudytowane). Fundusze własne na poziomie Grupy wynosiły na koniec 2012 roku 5,70 mld złotych, a kapitał zakładowy 2,21 mld zł. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 8,12 mln zł.

Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Polbank wykazał stratę netto 68,8 mln złotych za sprawą m.in. nakładów finansowych poniesionych w związku z integracją w wysokości 110 mln zł oraz odpisów netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w kwocie 496 mln zł. Na koniec grudnia kwota udzielonych przez Bank kredytów wynosiła 35,29 mld zł, a wartość zebranych depozytów 31,83 mld zł. Wynik z działalności bankowej sięgnął 1,30 mld zł, podczas gdy przychody odsetkowe 1,36 mld zł. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 74,1%. Współczynnik wypłacalności na koniec roku ukształtował się na bezpiecznym poziomie 12,03%.

W 2012 roku Raiffeisen Bank Polska był najczęściej wybieranym przez polskie przedsiębiorstwa dostawcą rozwiązań faktoringowych. Należy do niego 20% rynku (zgodnie z danymi Polskiego Związku Faktorów), co plasuje go na pierwszym miejscu w Polsce po raz piąty z rzędu. W ubiegłym roku bank wykupił wierzytelności handlowe na łączną kwotę ponad 16 mld zł, osiągając 2% wzrost obrotów.

Grupa Raiffeisen wspiera także firmy w ich działaniach inwestycyjnych, oferując leasing. Raiffeisen-Leasing Polska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w swojej branży i podobnie jak rok wcześniej spółka pod względem wartości przedmiotów oddanych w leasing w Polsce zajmowała na rynku drugie miejsce z 8% udziałem.

Oferta dla małych firm poszerzyła się w ubiegłym roku o Pakiet Oszczędnościowy, który jest przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, kancelarii notarialnych, szkół i fundacji.

Liczba klientów Raiffeisen Bank Polska, mających dostęp do walutowej platformy transakcyjnej R-Dealer, powiększyła się w 2012 r. o 50% do 22 tysięcy. Klienci otrzymali możliwość korzystania z platformy poprzez urządzenia mobilne.

Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem minionego roku w bankowości detalicznej było wdrożenie systemu płatności zbliżeniowych w technologii NFC. Dzięki temu rozwiązaniu telefony komórkowe wyposażone w technologię NFC w sieci T-Mobile oraz aplikację MyWallet! mogą pełnić funkcję karty kredytowej. Zatem klienci mogą dokonywać płatności za towary i usługi w taki sam sposób, jak kartą płatniczą z funkcją zbliżeniową.

Bank rozszerzył także ofertę inwestycyjną – z możliwości otwarcia rachunku w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska skorzystało w ubiegłym roku 4,5 tys. osób.

Źródło: Raiffeisen Bank