Grupa Kredyt Banku podsumowuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2012 roku

0
1104

W pierwszym kwartale 2012 roku Grupa Kredyt Banku wypracowała zysk netto w wysokości 56,1 mln zł wobec 44,5 mln zł w IV kw. 2011 roku. Grupa Kredyt Banku zmienia strukturę bilansu, redukując o ponad 3 mld zł finansowanie z Grupy KBC i zwiększając wartości zobowiązań wobec klientów o 1,8 mld zł tj.
o 7% w porównaniu do końca I kwartału 2011 roku.
Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 100,8% tj. obniżył się o 2,9 p.p. w stosunku do stanu na koniec 2011 r.

Główne dane finansowe Grupy:

  • Zmiana struktury bilansu – Grupa Kredyt Banku zmniejszyła sumę bilansową o 3,2 mld zł w porównaniu do końca I kwartału 2011 roku z powodu m.in. spadku finansowania z Grupy KBC o 3,3 mld zł tj. o 27% oraz pozostałych zobowiązań wobec banków o 2 mld zł tj. o 52% porównaniu do końca I kwartału 2011 roku.
  • Grupa zanotowała wzrost wartości zobowiązań wobec klientów o 1,8 mld zł tj. o 7% w porównaniu do końca I kwartału 2011 roku.
  • Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec I kw. 2012 roku ukształtował się na poziomie 100,8% w porównaniu do 103,7% na koniec IV kwartału 2011 roku (poprawa o 2,9 p.p.) i 101,7% na koniec I kw. 2011 roku. W I kwartale 2012 roku wartość zobowiązań wobec klientów wzrosła o 461 mln zł. Wzrost ten dotyczył zarówno depozytów przedsiębiorstw, jak i klientów detalicznych.
  • Grupa zanotowała współczynnik wypłacalności na poziomie 13,8% na koniec I kw. 2012 roku vs 12,5% na koniec IV kwartału 2011 roku i 12,2% na koniec I kw. 2011 roku przy jednoczesnym wzroście należności od klientów netto o prawie 6% r/r.
  • Współczynnik uwzględniający w wyliczeniu tylko fundusze własne podstawowe (Tier 1) wyniósł na koniec I kwartału 2012 10%.
  • Mimo znaczącej przebudowy struktury bilansu Grupa wypracowała zysk netto w I kw. 2012 roku w wysokości 56,1 mln zł vs. 44,5 mln zł w IV kw. 2011 roku (wzrost o 26%). W I kw. 2011 roku zysk netto wyniósł 134 mln zł w (82,5 mln zł bez wpływu transakcji sprzedaży wierzytelności).

Dochód operacyjny netto Grupy Kredyt Banku w I kw. 2012 roku wyniósł 372 mln zł w porównaniu do 413 mln zł (dane porównywalne) na koniec IV kw. 2011 roku (spadek o 10%) i 395 mln zł w I kw. 2011 roku z powodu spadku wyniku z tytułu odsetek. Koszty działania banku oraz koszty ogólnego zarządu w I kwartale 2012 roku spadły w porównaniu do IV kw. 2011 roku o 2,5% tj. do poziomu 239 mln w I kw. 2012 roku. W porównaniu do I kw. 2011 roku nastąpił wzrost o 3,7%.

W I kwartale 2012 r. obniżeniu uległ również koszt ryzyka kredytowego z 77 p.b. po IV kwartale 2011 roku do 71 p.b. po I kwartale 2012 roku (po I kwartale 2011 roku koszt ryzyka kredytowego wynosił 96 p.b.).

Wynik z tytułu odsetek wypracowany przez Grupę ukształtował się na poziomie 217,7 mln zł., natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 81,7 mln zł i był o 2,1% wyższy od wyniku osiągniętego w I kwartale 2011 roku w efekcie wzrostu przychodów netto z tytułu sprzedaży i zarządzania produktami inwestycyjno-ubezpieczeniowymi.

W pierwszych trzech miesiącach 2012 roku Grupa odnotowała ujemne saldo odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i pozostałych aktywów oraz rezerw w wysokości  57,9 mln zł w porównaniu do dodatniego salda w I kwartale 2011 roku w kwocie 11,5 mln zł.

Koszty osobowe Grupy wyniosły na koniec marca 2012 r.  112,7 mln zł i były wyższe w stosunku do IV kwartału 2011 roku o 4,9 mln zł (dane porównywalne), głównie z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń zasadniczych.

Koszty działania Grupy bez kosztów osobowych wyniosły natomiast 107,4 mln zł i w porównaniu z IV kwartałem 2011 roku ukształtowały się na poziomie niższym o 10,6 mln zł (dane porównywalne), natomiast w stosunku do I kwartału 2011 roku były wyższe o 6,7 mln zł. Wzrost wynika przede wszystkim z kosztów kampanii marketingowej oraz wzrostu opłat z tytułu najmu budynków.

W I kwartale 2012 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 64,1% i wzrósł z poziomu 59,2% (dane porównywalne) w IV kwartale 2011 roku.

Portfel depozytów klientów na koniec omawianego okresu wzrósł o  461 mln zł (1,6%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2011 roku oraz o 1,8 mld zł (6,8%) w stosunku analogicznego okresu poprzedniego roku.

Wartość należności od klientów brutto roku spadła o 323 mln zł (1,1%) w stosunku do stanu koniec 2011 roku, zaś w porównaniu do stanu z i kw. 2011 roku wzrosła o 1,1 mld zł (3,9%).

Aktywność biznesowa

Linia biznesowa: Bankowość detaliczna

W I kwartale 2012 r. Kredyt Bank otworzył 30 tys. ror, z czego 26,3 tys. nowych Ekstrakont Plus z (oprocentowaniem 7% do 3000 zł) – Bank pozyskał w ten sposób 14 tys. nowych klientów. W sumie na koniec I kwartału Bank prowadził 698 tys. rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych.

Przeprowadzono kampanię marketingową nowego Programu Bankowości Osobistej Concerto dla klientów zamożnych, pozyskując prawie 3 tys. nowych klientów z tego segmentu. Obecnie Kredyt Bank obsługuje 66,3 tys. klientów zamożnych.

Wartość portfela depozytów klientów detalicznych na koniec pierwszego kwartału 2012 roku wyniosła 18,2 mld zł i była wyższa o 10% wyższa niż przed rokiem, w efekcie wprowadzenia nowych produktów oraz efektywnej strategii produktowej
i cenowej. Liczba kont oszczędnościowych wyniosła 769 tysięcy.

W omawianym okresie Kredyt Bank przeprowadził subskrypcje trzech funduszy zamkniętych z ochroną kapitału: funduszu zagranicznego KBC Point Capped 1 oraz dwóch polskich funduszy zamkniętych: KBC German Jumper FIZ dla klientów zamożnych z warunkową ochroną kapitału oraz KBC Kapitalny Start FIZ. Łączna sprzedaż funduszy zamkniętych wyniosła 103 mln zł. Sprzedaż funduszy otwartych wyniosła 243 mln zł, w tym 12 mln zł w ramach subskrypcji nowego dynamicznego subfunduszu otwartego KBC Zmiennej Alokacji. KBC TFI utrzymuje ponad 48% udział w rynku funduszy z ochroną kapitału.

Bank rozpoczął również trzy subskrypcje produktów inwestycyjnych w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z ochroną kapitału – Gold Profit, Dolar Klik oraz TOP10. (Łączny wolumen zebrany w I kwartale to 111 mln zł).

Kontynuowano kampanię kredytu gotówkowego – w efekcie Kredyt Bank udzielił w tym czasie 12,8 tysiąca kredytów gotówkowych na kwotę 140 mln.

Linia Biznesowa: Fabryka Produktów Hipotecznych

W I kwartale 2012 roku bankowość hipoteczna Kredyt Banku osiągnęła sprzedaż na poziomie 598 mln zł pod względem wolumenu podpisanych umów. Udział Banku w nowej sprzedaży kredytów wyniósł na koniec kwartału 6,37%. Portfel kredytów hipotecznych Banku na koniec marca 2012 roku miał wartość 18 mld PLN.

Osiągnięty przez Bank wolumen sprzedaży był porównywalny z bardzo dobrym wynikiem trzech ostatnich miesięcy minionego roku był m.in. związany ze spodziewanym ograniczeniem dostępności kredytów mieszkaniowych od 1.01.2012r.

Jednocześnie popyt na kredyty hipoteczne wyrażony liczbą nowych wniosków kredytowych był relatywnie mniejszy niż w IV kwartale 2011. Jest to efekt mało sprzyjającego klimatu hipotecznego dodatkowo pogłębiony przez tradycyjne spowolnienie rynku na początku roku oraz aktualną sytuację na rynku mieszkaniowym – duża podaż lokali mieszkalnych w ofertach deweloperów oraz na rynku wtórnym (utrudniona zbywalność lokali przez posiadaczy kredytów w CHF w związku z wysokim kursem franka szwajcarskiego), a w efekcie brak bodźców do finalizowania transakcji przez nabywców nieruchomości.

W związku z utrzymywaniem się w/w tendencji na rynku kredytów hipotecznych i rynku nieruchomości w kolejnych miesiącach spodziewane jest dalsze osłabienie popytu na kredyty mieszkaniowe.

Linia biznesowa: Bankowość Przedsiębiorstw                                           

W I kwartale 2012 roku pozyskano 530 nowych klientów z segmentu SME oraz ponad 100 klientów z segmentu korporacyjnego. Udział przychodów z portfela klientów pozyskanych w latach 2010, 2011 i I kwartale 2012 stanowi obecnie już prawie 19% łącznych przychodów linii przedsiębiorstw.

Na koniec pierwszego kwartału 2012 roku stan należności kredytowych w segmencie SME był o 10% wyższy, a w segmencie korpo o 12,6% w stosunku do stanu na koniec marca 2011 roku. Nastąpił również przyrost wolumenu depozytów, szczególnie w segmencie SME – ponad 15% w odniesieniu do I kwartału 2011 r.

Przyjęty model bankowości relacyjnej przyczynił się do wzrostu przychodów w liniach prowizyjnych. W pierwszym kwartale bieżącego roku przychody z tytułu prowizji i opłat były wyższe o 6,5% w segmencie SME i o 10% w segmencie korpo w stosunku do I kwartału 2011 roku – głównie w efekcie wzrostu przychodów z tytułu przelewów zagranicznych oraz przychodów z tytuły transakcji wymiany walut.

Dane dotyczące segmentu korporacyjnego nie obejmują portfela, uznanego za niestrategiczny.

Źródło: Kredyt Bank