Wzrost sprzedaży kredytów proekologicznych w BOŚ Banku

0
1718
W I kwartale 2013 r. wartość sprzedaży kredytów proekologicznych w Banku Ochrony Środowiska sięgnęła niemal 260 mln zł, co oznacza 4,5 krotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego. Z kwartału na kwartał rośnie także udział tych kredytów w portfelu Banku – obecnie jest to już 19,5 proc.

W przypadku całej Grupy BOŚ warto odnotować blisko 5 proc. wzrost sumy bilansowej – z 16,9 mld zł na koniec 2012 r. do 17,7 mld zł po trzech miesiącach 2013 r. Zysk netto Grupy jest o 40,8 proc. wyższy: wyniósł on 17,7 mln zł na koniec I kwartału 2013 r. w porównaniu do 12,6 mln zł w I kwartale ub.r.

Wskaźniki, odsetki, rating

Wynik z tytułu opłat i prowizji Grupy BOŚ w I kwartale 2013 r., w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2012 r., był wyższy o 2,6 proc., W ujęciu wartościowym jest to o 0,7 mln zł więcej. Wynik z tytułu odsetek sięgnął 65,6 mln zł wobec 68,2 mln zł w I kwartale ubiegłego roku (na niższe przychody wpłynęły obniżki stóp procentowych). Współczynnik wypłacalności Grupy na koniec I kwartału wyniósł 14,23 proc. Płynność Banku mierzona wskaźnikiem kredyty/depozyty kształtuje się na bezpiecznym, 87 proc. poziomie. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 74,6 proc. Warto także podkreślić, że wiarygodność finansowa BOŚ została potwierdzona przez międzynarodową agencję ratingową Fitch. W ostatnich dniach kwietnia 2013 r. podtrzymała ona długoterminowy rating Banku na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Ekologia wizytówką Banku

Udział kredytów proekologicznych w portfelu BOŚ systematycznie wzrasta. Ich saldo na koniec I kwartału 2013 r. wynosiło 2,22 mld zł, co stanowiło 19,5 proc. całego portfela kredytów w Banku (31 marca 2012 r. udział ten wynosił 18,1 proc.). Wśród przedsięwzięć proekologicznych objętych finansowaniem BOŚ najczęstszymi były projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE).

Bank stale też poszerza ofertę produktów z wyróżnikiem eko. Od I kwartału 2013 r. wspiera m.in. przedsiębiorców zainteresowanych obniżeniem kosztów wynikających z cyklicznych płatności za energię elektryczną. W ofercie BOŚ znalazło się kilka produktów, w ramach których Klienci Banku mogą liczyć na dofinansowanie zakupu kompensatorów mocy biernej, umożliwiających racjonalne gospodarowanie energią elektryczną.

Bank zmodyfikował również ofertę Kredytu z Dobrą Energią, który jest przeznaczony na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii, wprowadzając możliwość finansowania budowy elektrowni fotowoltaicznych. Kredytem z Dobrą Energią można sfinansować do 90 proc. wartości takiej inwestycji.

BOŚ przygotowuje się też do wejścia w życie zapisów Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. – Zawarte w projekcie rozwiązania zapalają „zielone światło” dla wprowadzenia stabilnego i długoterminowego systemu wsparcia zarówno dla „dużych” projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii, jak również mikro i małych instalacji OZE – mówi Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Zielony faktoring przyspiesza

Warto również wspomnieć o dynamicznym rozwoju usług faktoringowych w BOŚ. Obroty z tytułu umów faktoringowych obsługiwanych przez BOŚ Bank wzrosły w pierwszym kwartale o blisko 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wśród firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów to trzeci wynik na rynku. W porównaniu ze średnią wypracowaną przez wszystkie zrzeszonew PZF firmy – 9,95 proc. – wynik Banku oznacza, że jego platforma faktoringowa rośnie prawie 5-krotnie szybciej niż rynek (w ujęciu wartościowym). Niedawno BOŚ ruszył z drugą już kampanią promująca ekoFaktoring. Przedsiębiorca korzystający z usługi ekoFaktoringu, w zależności od skali działalności, może zaoszczędzić w ciągu roku nawet ok. 20 tys. złotych. A wszystko to dzięki wysyłaniu informacji o fakturach on-line.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska