Świadectwo Kredytowe dla składających wnioski o produkty kredytowe w Banku BPH

0
1030

Klienci Banku BPH, którzy składają wnioski o produkty kredytowe, otrzymują na piśmie informacje o ocenie ich zdolności i wiarygodności kredytowej. Jest to kolejne działanie edukacyjne Banku, mające na celu zwiększenie komfortu i świadomości Klientów przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Świadectwo Kredytowe otrzymają Klienci ubiegający się o kredyt gotówkowy, kartę kredytową oraz limit w saldzie debetowym (produkty niezabezpieczone). Dokument w formie teczki zawiera m.in. diagnozę określającą, na podstawie dostępnych danych, poziom zadłużenia Klienta w relacji do jego dochodu („bezpieczny”, „umiarkowany”, „nadmierny”) oraz podsumowanie historii dotychczasowej spłaty zobowiązań Klienta („pozytywna”, „negatywna”, „brak historii kredytowej”), z wykorzystaniem danych z Biura Informacji Kredytowej i Banku. Klient otrzyma też listę swoich zobowiązań kredytowych wobec Banku. W teczce znajduje się również opis sposobu oceny zdolności kredytowej, a także porady w zakresie bezpieczeństwa finansowego Klienta.

Świadectwo Kredytowe w jasny sposób przybliża Klientom proces weryfikacji kredytowej oraz wskazuje najważniejsze elementy w nim uwzględniane. Klienci, którym Bank wydał odmowną decyzję kredytową, mogą otrzymać dokument wskazujący przyczynę tej odmowy. Bank BPH informuje Klientów o przyczynach odmowy wynikających z wewnętrznych zasad oceny ryzyka kredytowego Banku, czyli na przykład o zbyt niskich dochodach, czy zbyt krótkim okresie zatrudnienia w stosunku do wymagań Banku. Działania te wykraczają ponad wymogi stawiane przez regulatorów.

Dzięki takiemu podejściu Klienci otrzymają wskazówki odnośnie działań, które mogą podjąć, aby poprawić swoją kondycję finansową, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej w przyszłości.

Świadectwo kredytowe można otrzymać we wszystkich oddziałach własnych i placówkach franczyzowych Banku. Zanim Bank BPH wprowadził Świadectwo Kredytowe w całej sieci, przeprowadził kilkumiesięczny pilotażowy program „Badanie kondycji finansowej” w kilkunastu oddziałach. W tym czasie Bank zbierał opinie Klientów* i doradców**, aby rozwiązanie jak najlepiej spełniało oczekiwania Klientów. 95% badanych Klientów potwierdziło, że Bank, wręczając Świadectwo, stara się postępować uczciwie i fair. 4 na 5 ankietowanych przyznało, że dokument pomógł im zrozumieć zasady przyznawania produktów kredytowych. Z kolei doradcy potwierdzili, że warto zainwestować czas w rozmowę z Klientem o informacjach zawartych w Świadectwie Kredytowym, ponieważ wpływa to na budowanie pozytywnych relacji między Klientem a Bankiem. Tak uważa 4 na 5 przebadanych doradców.

Szczegółowe informacje nt. Świadectwa Kredytowego dostępne są w Oddziałach oraz Placówkach Partnerskich Banku BPH.

*badanie na grupie 173 Klientów, przeprowadzone 02.04.-08.06. 2012, wywiad telefoniczny (CATI)

**badanie ankietowe na grupie 45 doradców

Źródło: Bank BPH