Pożyczki dla absolwentów na pierwszy biznes w BGK

0
1142

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i Dariusz Daniluk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na wdrożenie programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Jego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek absolwentom szkół i wyższych uczelni, a także studentom ostatniego roku studiów wyższych oraz bezrobotnym posiadającym pomysł na własny biznes.

Celem programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Program ma charakter ogólnokrajowy. Realizowany będzie w dwóch etapach – początkowo w jednym z pięciu makroregionów, obejmującym  województwa: małopolskie, świętokrzyskie i mazowieckie. Od 2014 roku program obejmie pozostałe regiony.

Na realizację pierwszego etapu Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 21,5 mln zł. BGK będzie zarządzać programem w całym okresie jego funkcjonowania. Udzielaniem pożyczek będą zajmowali się pośrednicy finansowi (inne banki, fundusze pożyczkowe) wybrani przez BGK. Zadaniem pośredników będzie także  obsługa pożyczek w okresie spłaty, monitoring spłat oraz windykacja niespłacanych pożyczek.

BGK odpowiedzialny będzie w szczególności za bieżący monitoring działalności pośredników, analizę operacji realizowanych w ramach Programu, umorzenia pożyczek i sprawozdawczość na rzecz MPiPS.

Jednym z kryteriów wyboru pośredników finansowych będzie ocena założeń współpracy potencjalnego pośrednika z uczelniami wyższymi. Startujący w konkursie powinni przedstawić, w jaki sposób będą współpracować z uczelniami na przykład przy ocenie biznes planów przedsięwzięć, na które absolwenci będą chcieli zdobyć pieniądze. Uczelnie będą w ten sposób włączone w realizację Programu, który stanowić będzie element społecznej odpowiedzialności uczelni w procesie przygotowania młodych ludzi do prowadzenia własnej działalności.  

Pożyczki udzielane będą na:

  • podjęcie działalności gospodarczej przez a) poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, b) bezrobotnych, c) studentów ostatniego roku studiów wyższych,
  • utworzenie przez ww. osoby, które otrzymały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.  

Pożyczki charakteryzować się będą niskim oprocentowaniem – na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,75 % w skali roku). Udzielane będą jako pomoc de minimis. Okres spłaty nie będzie mógł przekroczyć 84 miesięcy (7 lat). Możliwa będzie karencja w spłacie kapitału pożyczki przez okres 1 roku. Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosić będzie do 60 tys. zł. Wypłata środków pożyczki odbywać się będzie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, udzielana będzie nie wcześniej niż po pierwszym roku działalności podjętej przez pożyczkobiorcę i wynosić będzie maksymalnie do 20 tys. zł.

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel własny pożyczkobiorcy oraz  poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od wyników oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, przyznanie pożyczki będzie mogło być uzależnione od ustanowienia dodatkowego/innego zabezpieczenia spłaty.

Warunkiem uzyskania pożyczki będzie m.in. złożenie wniosku o pożyczkę wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.

Pożyczkobiorcy, którym udzielono pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, będą mieli możliwość skorzystania z umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału pożyczki, o ile spłacać będą pożyczkę zgodnie z harmonogramem spłat, a utworzone stanowisko pracy utrzymane zostanie przez minimum 1 rok.

W celu zapewnienia jednolitego dla wszystkich makroregionów podejścia do zasad przyznawania pożyczek, BGK opracuje jednolity regulamin udzielania pożyczek. Decyzje o przyznaniu pożyczki podejmowane będą na podstawie metodologii opracowanych przez pośredników finansowych, które podlegać będą zatwierdzeniu przez BGK.

Pierwsze pożyczki powinny zostać udzielone już w III kwartale br.

Źródło: BGK