Kolejna subskrypcja Gwarancji Zyskowna Energia w Deutsche Bank PBC

0
1074

W Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach kolejnej subskrypcji db Gwarancji – Zyskowna Energia – strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego przez Deutsche Bank PBC we współpracy
z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Produkt zapewnia
100-procentową ochronę zainwestowanej składki, a zysk z 1,5-rocznej inwestycji uzależniony jest od wyniku indeksu S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 20 lipca 2012 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja – Zyskowna Energia III zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec 18-miesięcznego okresu odpowiedzialności.

Wysokość potencjalnego zysku z inwestycji w db Gwarancję – Zyskowna Energia uzależniona jest od wyników indeksu S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return, który odzwierciedla zmianę cen ropy naftowej. W skład indeksu wchodzą najbardziej płynne kontrakty futures na ropę naftową WTI denominowane w USD, spełniające kryteria S&P dotyczące dostępności ceny i rynku notowań (kontrakty futures z najbliższym terminem zapadalności z giełdy New York Mercantile Exchange lub Interncontinental Exchange). S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return, zbudowany z kontraktów terminowych, jest jedynym instrumentem finansowym (obok kontraktów), który umożliwia zarabianie na zmianach cen surowca.

W przypadku umiarkowanych wzrostów indeksu, partycypacja inwestora w zyskach będzie mieścić się w przedziale od 90 proc. do 110 proc. (jej ostateczny poziom zostanie określony 5. dnia roboczego po zakończeniu subskrypcji ). Premia za inwestycję zostanie wypłacona, jeśli w trakcie jej trwania wartość indeksu na zamknięcie dnia w całym okresie obserwacji nie osiągnie poziomu bariery (wynoszącej 145 proc. wartości indeksu na zamknięcie w dniu obserwacji początkowej).

db Gwarancja – Zyskowna Energia to produkt dla Klientów, którzy oczekują rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie potencjalnego zysku wyższego od średniego oprocentowania rocznych depozytów bankowych. Inwestycje w db Gwarancję – Zyskowna Energia I i db Gwarancję – Zyskowna Energia II zakończyły się w tym roku premią w wysokości odpowiednio: 39,8 proc. i 42,01 proc.

Opłata subskrypcyjna wynosi 1 proc. wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrana zostanie opłata likwidacyjna, której wysokość uzależniona jest od liczby dni pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych. Forma grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie w losowych sytuacjach umożliwia wypłacenie uposażonym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn.

Parametry db Gwarancji – Zyskowna Energia III:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • Okres subskrypcji: do 20.07.2012 r.
 • Okres odpowiedzialności: 18 miesięcy  
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy: S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
 • bariera:145%
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 27.07.2012 r.
 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 27.01.2014 r.
  Współczynnik partycypacji: wartość z przedziału 90 proc. – 110 proc. (zostanie ustalony najpóźniej 27.07.2012 r.)
 • Data obserwacji początkowej: 27.07.2012 r.
 • Data obserwacji końcowej: 27.01.2014 r.
 • Brak ryzyka walutowego (produkt jest zabezpieczony przed zmianami notowań kursów walut)
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Ochrona kapitału: 100 proc. zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności (składka pomniejszona o opłatę wstępną)
 • Opłata wstępna: 1 proc.
 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

 Źródło: Deutsche Bank PBC