Grupa Getin Holding przedstawia wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku

0
3124

W pierwszym kwartale 2013 roku grupa Getin Holding osiągnęła zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 43,1 mln PLN. Ponad 2/3 wyniku Holdingu zostało wypracowane przez spółki zagraniczne. W najbliższych kwartałach kontynuowana będzie strategia rozwoju zdywersyfikowanej przychodowo i geograficznie grupy kapitałowej działającej na rynku usług finansowych.

Grupa Idea Bank Polska osiągnęła w pierwszym kwartale 2013 roku największą kontrybucję do wyniku Holdingu spośród podmiotów działających w Polsce. Grupa wypracowała zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 10,7 mln PLN. W ujęciu rok do roku Grupa Idea Bank Polska odnotowała ponad 92,3% wzrost aktywów, do poziomu 5,8 mld PLN. Na koniec kwartału wartość sprzedaż kredytowej oraz wartość skupionych wierzytelności wyniosły 506,2 mln PLN. Najdynamiczniejszy wzrost sprzedaży bank odnotował w segmencie kredytów operacyjnych. Na koniec marca ponad 200 tys. klientów mogło korzystać z 54 oddziałów.

Getin Holding stale umacnia swoją pozycję na rynkach wschodnich. Działająca w Rosji Grupa Carcade utrzymała pozycję wicelidera sprzedaży produktów leasingowych. Na koniec I kwartału 2013 roku Grupa osiągnęła zysk netto dla akcjonariuszy na poziomie 12,8 mln PLN. W ujęciu rok do roku sprzedaż leasingowa wzrosła o 45,5% do poziomu 394,4 mln PLN. Portfel należności leasingowych przekroczył 1,2 mln PLN. Umożliwiło to m.in. wzrost o 19,2% (rdr) wyniku odsetkowego spółki.

Należący do Grupy Carcade Kubanbank odnotował ponaddwukrotny wzrost sprzedaży kredytów, do poziomu 35,3 mln. Celem strategicznym Banku jest dalszy rozwój oferty produktowej i dywersyfikacja źródeł przychodów.

Miniony kwartał był rekordowy dla białoruskiego Idea Bank (wcześniej Sombelbank). Bank odnotował najwyższą rentowność kapitałów własnych i aktywów na białoruskim rynku bankowym. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 15,3 mln PLN, osiągając tym samym 56,5% zwrot na kapitale (ROE). Bank odnotował w ujęciu rok do roku ponad sześciokrotny wzrost wyniku prowizyjnego (do 10,4 mln PLN), a wynik z tytułu odsetek przekroczył poziom 36,4 mln PLN (prawie trzykrotny wzrost rdr).

Trudnym warunkom makroekonomicznym sprostała również działająca na Ukrainie Grupa Idea Bank. W pierwszym kwartale 2013 roku jej zysk netto wyniósł 5,5 mln PLN, co jest wynikiem o ponad 71,9% wyższym niż w I kwartale 2012 roku. Sprzedaż kredytowa ukraińskiego banku wzrosła w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku
o 25,8%, osiągając poziom 121,5 mln PLN. Bank nadal kontynuuje rozbudowę sieci dystrybucji. W pierwszych miesiącach roku otwarto 14 nowych oddziałów. Obecnie klienci Idea Bank Ukraina mogą korzystać z 97 placówek.

Źródło: Getin Noble Bank