Grupa BOŚ podsumowuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2012 r.

0
1253

W I kwartale br. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 12,6 mln zł, który był o 31,5% wyższy względem IV kwartału poprzedniego roku. Jednocześnie względem analogicznego okresu roku ubiegłego wynik był niższy o 16,0%. Przychody z tytułu odsetek wzrosły o 18,5% względem I kwartału 2011 r., a na ich pozytywny wynik miało zwiększenie wolumenu kredytów udzielonych klientom oraz wysza przychodowości kredytów.

Koszty z tytułu odsetek wzrosły w porównaniu z I kwartałem 2011 r. o 30,0%. Spowodowane to było wzrostem przeciętnej podstawowej stopy oprocentowania depozytów oraz wzrostem kosztów obligacji własnych przy jednoczesnym wzroście ich wolumenu o 210,7% wobec I kwartału 2011 r. Wzrost kosztów finansowania wynika z zastąpienia depozytów wycofywanych przez podmioty, na które zmiana ustawy o  finansach publicznych w ramach szeroko rozumianego procesu konsolidacji finansów
publicznych nałożyła obowiązek utrzymywania środków w BGK, obligacjami własnymi Banku i nowymi depozytami.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w pierwszych 3 miesiącach br. zmalał o 5,5% wobec wyniku za analogiczny okres roku ubiegłego. Spadek wynika głównie ze spadku obrotów na GPW, dla rynku instrumentów pochodnych o ponad 30% oraz dla rynku akcji o 15%, co wpływa bezpośrednio na wielkość prowizji uzyskiwanych przez spółkę zależną – DM BOS S.A.

W pierwszych 3 miesiącach br. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego korzystniejszy był wynik odpisów z tytułu utraty wartości w wysokości (4,5) mln zł wobec (10,1) mln zł.

Płynność Banku mierzona wskaźnikiem kredyty do depozytów w I kwartale 2012 r. pozostała na bezpiecznym poziomie 99,9% (87,3% na koniec I kwartału 2011 r.). Pogorszenie wskaźnika w relacji do stanu na koniec I kw. 2011 r. nastąpiło na skutek wycofywania depozytów przez jednostki finansów publicznych jako rezultat konsolidacji finansów publicznych w Polsce. Wskaźnik nie uwzględnia pozyskania przez Bank finansowania w postaci obligacji w PLN i EUR, co wpłynęło pozytywnie na poziom płynności w Banku.

Kredyty i pożyczki klientów

Wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy w I kwartale 2012 r. wyniosła 11 079,8 mln zł, co w porównaniu z IV kwartałem 2011 r. była nisza o 2,4%. Na spadek tej pozycji miała wpływ aprecjacja złotego wobec franka szwajcarskiego o 5% oraz wobec euro o prawie6% skutkująca spadkiem wolumenu kredytów walutowych o 171,4 mln zł. Eliminując ten wpływ, portfel kredytowy na koniec I kwartału 2012 r. byłby niższy wobec konca 2011 roku o 0,9%.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska