Grupa BNP Paribas Bank po pierwszym półroczu 2012 roku

0
1079

Pierwsze półrocze bieżącego roku BNP Paribas Bank Polska SA zamknął skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 13 mln zł, o 33 proc. wyższym niż wynik za pierwsze półrocze 2011 roku.
Mając na względzie wsparcie rozwoju akcji kredytowej dla klientów indywidualnych i firmowych oraz dalsze wzmocnienie adekwatności kapitałowej, w czerwcu 2012 roku bank zwiększył fundusze własne o blisko 260 mln zł dzięki sfinalizowaniu emisji akcji, która została objęta przez grupę BNP Paribas Fortis, większościowego akcjonariusza banku.
W pierwszym półroczu 2012 roku bank rozpoczął współpracę z ponad 40 tys. nowych klientów.

Wynik z działalności bankowej Grupy za pierwsze półrocze 2012 roku wyniósł 413 mln zł i był o 12 proc. wyższy w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

 • Wynik z tytułu odsetek pozostawał stabilny w ujęciu rok do roku w efekcie z jednej strony wyższych przychodów odsetkowych związanych ze wzrostem sald kredytowych, oraz z drugiej strony – wyższych kosztów odsetkowych wynikających z rosnących rynkowych stóp procentowych oraz wyższego rynkowego oprocentowania depozytów dla klientów.
 • Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 4 proc., głównie z powodu wyższego wyniku związanego z usługami z tytułu rozliczeń pieniężnych i kartowych oraz z udzielanymi gwarancjami i zobowiązaniami warunkowymi. Jednocześnie bank odnotował niższy wynik prowizyjny z tytułu sprzedaży ubezpieczeń kredytów samochodowych i gotówkowych.
 • Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu oraz dostępnymi do sprzedaży był o 43 mln zł wyższy w porównaniu do pierwszego półrocza 2011 roku.
 • Dodatkowo przejęcie i konsolidacja wyników Fortis Lease Polska Sp. z o.o. w lipcu 2011 roku oraz Fortis Commercial Finance (obecnie: BNP Paribas Factor Sp. z o.o.) w kwietniu 2012 roku przyczyniły się do wzrostu skonsolidowanych przychodów Grupy o 24 mln zł.

Koszty działania banku razem z amortyzacją wyniosły 317 mln zł i były o 7 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2011 roku.

 • Bank rozpoczął realizację programu podniesienia efektywności operacyjnej głównie w obszarze funkcji centralnych i wspierających, jednocześnie kontynuując wybrane inwestycje w sieć sprzedaży i linie biznesowe. Program ten obejmuje restrukturyzację zatrudnienia o maksymalnie 410 osób w ciągu roku 2012 i w pierwszej połowie 2013 roku. Koszty tej restrukturyzacji, szacowane na sumę 13 mln zł, obciążyły wyniki finansowe pierwszego półrocza 2012 roku.

W pierwszym półroczu 2012 roku koszty ryzyka były wyższe o 18 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2011. Wzrost ten, zwłaszcza w obszarze kredytów konsumpcyjnych, był głównie związany z przeprowadzonym w 1 kwartale 2012 roku przeglądem zasad tworzenia rezerw w celu dostosowania ich do polityki obowiązującej w grupie BNP Paribas, oraz dodatkowymi odpisami aktualizacyjnymi na stare nieregularne kredyty konsumpcyjne.

Ten negatywny efekt został częściowo skompensowany przez 
    a) rozwiązanie rezerw w rezultacie skutecznych działań restrukturyzacyjnych dotyczących niektórych nieregularnych kredytów przedsiębiorstw, 
    b) sprzedaż części portfela starych, nieściągalnych kredytów konsumpcyjnych w czerwcu 2012 roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku skonsolidowane aktywa Grupy były wyższe od stanu na koniec czerwca 2011 roku o 718 mln zł, tj. o 3,6 proc.

 • Wzrost ten wynikał częściowo z przejęcia i konsolidacji wyników Fortis Lease Polska Sp. z o.o. jak również BNP Paribas Factor Sp. z o.o.
 • Zwiększona sprzedaż kredytów w segmencie Retail Banking banku, szczególnie w zakresie złotówkowych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych (kredyty gotówkowe i samochodowe), również wpłynęła na wzrost aktywów. Dzięki atrakcyjnej ofercie i silnej kampanii marketingowej, kwota udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła o ponad 42 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku.
 • Bank kontynuował rozwój w Obszarze Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej, poprzez dynamiczny wzrost liczby pozyskanych klientów oraz aktywne finansowanie potrzeb inwestycyjnych i bieżącej działalności rosnącej bazy klientów, która obejmuje zarówno firmy polskie jak i spółki zależne międzynarodowych korporacji.
 • Należy wspomnieć, że bank promował „Energo leasing,” nowy produkt dla klientów firmowych oferowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF). Jest to uzupełnienie szerokiego spektrum możliwości finansowania inwestycji w oparciu o fundusze unijne. W ofercie BNP Paribas znajdują się również: kredyt energooszczędny PolSEFF, kredyt inwestycyjny Europejskiego Banku Inwestycyjnego, kredyt technologiczny, a także poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną oraz kondycję rynków finansowych, bank będzie kontynuować rozwój akcji kredytowej w odpowiednim tempie, zwracając szczególną uwagę na jakość kredytów.

Po stronie pasywów bank odnotował wzrost wartości zobowiązań wobec klientów o 1 277 mln zł, tj. 16,7 proc.

 • W strukturze tej pozycji dominują nadal depozyty terminowe. Wzrost depozytów terminowych rok do roku był możliwy dzięki polityce aktywnego pozyskiwania depozytów złotówkowych poprzez atrakcyjną ofertę oprocentowania, zgodną z aktualnymi trendami na rynku, adresowaną zarówno do klientów indywidualnych jak i firmowych.
 • Skutkowało to dobrą sytuacją płynnościową, która umożliwiła bankowi optymalizację swych zewnętrznych źródeł finansowania.

Jak wspomniano powyżej, na początku kwietnia 2012 roku do Grupy BNP Paribas Banku Polska SA dołączyła trzecia, obok Fortis Lease Polska Sp. z o.o. i TFI BNP Paribas Polska SA, spółka zależna – BNP Paribas Factor Sp. z o.o. Nowa spółka zależna wspiera finansowanie działalności klientów banku z sektora MŚP i korporacji, oferując usługi faktoringowe zarówno z przejęciem, jak i bez przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców. Z perspektywy banku, oprócz możliwości zaproponowania rozszerzonej i bardziej zintegrowanej oferty finansowania, posiadanie spółki faktoringowej oznacza również nowe możliwości cross sellingu w zakresie oferty dla klientów firmowych.

W maju bieżącego roku bank, poprzez swój Departament Bankowości Prywatnej, rozszerzył ofertę dla najzamożniejszych klientów indywidualnych, dysponujących aktywami od 600 mln zł. W nowej ofercie, której towarzyszy utworzenie Biura Maklerskiego, znalazły się m.in. usługi doradztwa inwestycyjnego, a także planowanie majątkowe i zarządzanie indywidualnym portfelem inwestycyjnym oraz realizacja zleceń klientów w zakresie sprzedaży i nabycia instrumentów finansowych.

Źródło: BNP Paribas Bank