Bank Ochrony Środowiska podsumowuje 2012 rok

0
1035

W 2012 r. łączna wartość obsługiwanych przez Bank Ochrony Środowiska kredytów proekologicznych wyniosła ponad 2,2 mld zł. Ich udział w portfelu banku systematycznie rośnie i wynosi obecnie 19,4 proc. wobec 18,1 proc. w 2011 r.

Bank zapowiada utrzymanie wiodącej pozycji w finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć oraz deklaruje wprowadzanie do oferty kolejnych produktów łączących standardową ofertę bankową z wyróżnikiem „eko”. W 2012 r. Bank Ochrony Środowiska zrealizował dwa duże przedsięwzięcia, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju całej instytucji: w wyniku emisji akcji pozyskał dodatkowe środki na finansowanie akcji kredytowej oraz uruchomił nowy system informatyczny.

NOWE TECHNOLOGIE I AKCJE

Pod koniec pierwszej połowy minionego roku bank wdrożył nowy Centralny System Bankowy. Jego uruchomienie pozwala na dynamiczne poszerzanie zakresu świadczonych usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności banku.

Skrócenie czasu wprowadzania do oferty nowych produktów, zwiększenie efektywności procesów związanych z obsługą klienta, jak i procesów back-office bezpośrednio przekłada się także na zwiększenie konkurencyjności BOŚ na rynku – mówi Mariusz Klimczak, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Również w pierwszej połowie 2012 roku BOŚ Bank przeprowadził emisję akcji. Subskrypcją w ramach oferty publicznej zostało objętych 6,5 mln akcji serii P. Wpływy brutto z tytułu emisji wyniosły 227,5 mln złotych. Równolegle bank przeprowadził emisje obligacji o łącznej wartości 948 mln zł.

WSKAŹNIKI, ODSETKI, RATING OD AGENCJI FITCH

Bank zanotował wzrost wyniku z podstawowej działalności. Zwiększył się zarówno wynik odsetkowy jak i prowizyjny. Bank wypracował wyższy o 3,6 proc., w porównaniu do roku poprzedniego, wynik z tytułu odsetek. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze wzrosły o 8,8%.

Wynik banku z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 5,5 proc, tj. o 4,3 mln zł. Bank osiągnął wyższe przychody z opłat za obsługę rachunków klientów i inne operacje rozliczeniowe w obrocie o 12,8 proc. (8,1 mln zł), przy spadku opłat i prowizji z działalności bankowej o 2 proc. Finalnie, wynik netto banku osiągnął poziom 58,5 mln zł i wobec 58,7 mln zł w 2011 roku. Na zysk banku, wpłynął wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w wysokości kredytów. Saldo rezerw utworzonych przez bank wyniosło 54,1 mln zł, wobec 42,6 mln zł w roku 2011. Wzrost pozycji ma związek z utworzeniem odpisów głównie na ekspozycje w branży budowlanej. W przypadku Grupy BOŚ na ostateczny wynik netto miała też wpływ dekoniunktura na rynku giełdowym. Wynik netto Grupy wyniósł 37,5 mln zł wobec 62,4 mln zł rok wcześniej.

Suma bilansowa banku na dzień 31 grudnia 2012 r. osiągnęła poziom 16,8 mld zł i była wyższa o 8,3 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2011 r. BOŚ S.A. zakończył ubiegły rok ze współczynnikiem wypłacalności wynoszącym 14,75 proc. (w porównaniu do stanu z końca 2011 r. zwiększył się o 2,8 p.p.), natomiast wskaźnik kredyty/depozyty był równy 94,1% na dzień 31 grudnia 2012 r. i zmniejszył się o 5,7 p.p. wobec 31 grudnia 2011 r.

Warty uwagi jest też fakt, że wiarygodność banku została potwierdzona w grudniu 2012 r. przez międzynarodową agencję ratingową Fitch. Bank utrzymał rating długoterminowy na poziomie „BBB”, a jego perspektywa pozostaje stabilna.

EKOLOGIA STRATEGICZNYM KIERUNKIEM ROZWOJU

Widoczny jest stały trend wzrostowy w finansowaniu kluczowych dla banku przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło 2,2 mld zł i zwiększyło się o 5,5 proc. w 2012 r. Systematycznie rośnie też udział kredytów proekologicznych w kredytach ogółem banku. Na koniec 2012 udział ten wyniósł 19,4 proc. wobec 18,1 proc. w 2011 r. i 18,0 proc. w 2010 r.

Wyróżnik eko nie dotyczy jednak tylko samych kredytów. W BOŚ przybywa produktów, które wyróżniają się prośrodowiskowym podejściem również i w innych obszarach. W 2012 r. dużym zainteresowaniem cieszyła się m.in. akcja „2 zł dla Zwierzaka”. W ramach tego projektu BOŚ odkładał z własnych środków po 2 zł od każdej sprzedanej EkoLokaty i pożyczki gotówkowej. Finalnie w ogólnopolskim głosowaniu zwyciężyły łosie z Biebrzańskiego Parku Narodowego, które otrzymały blisko połowę z ponad 180 tys. głosów.

Warto również wspomnieć o dynamicznym rozwoju usług faktoringowych w BOŚ. W 2012 r. pod względem wzrostu skali działalności bank zajął w tym segmencie piąte miejsce na rynku (na podstawie danych Polskiego Związku Faktorów). Tylko w minionym roku wartość obsługiwanych faktur wzrosła o 36 proc. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród klientów cieszy się usługa ekoFaktoringu, która minimalizuje papierowy obieg dokumentów.

W perspektywie najbliższych miesięcy szczególne znaczenie dla BOŚ może mieć projekt Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Wejście nowych przepisów w życie spodziewane jest jeszcze w tym roku. Zawarte w projekcie rozwiązania zapalają „zielone światło” dla wprowadzenia stabilnego i długoterminowego systemu wsparcia zarówno dla „dużych” projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również mikro i małych instalacji OZE.

– Zapisy dotyczące rozproszonych źródeł energii stwarzają szansę na rozwój zupełnie nowych obszarów, nieobecnych dotychczas w polskiej gospodarce. Bank Ochrony Środowiska już dziś pracuje nad produktami wspierającymi inwestycje z zakresu mikroźródeł – podkreśla prezes BOŚ.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 22 lat działalności przeznaczył 11 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu banku wyniosła 38,7 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów). Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska