Pożyczki unijne wspierające podmioty ekonomii społeczej

0
846
25 stycznia w obecności Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. podpisały umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma charakter pilotażowy. Na Działanie 1.4 PO KL, za które odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono kwotę 30 mln zł. Kwota ta wesprze podmioty ekonomii społecznej (PES), takie jak np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe. Podmioty te, ze względu na swoją specyfikę wynikającą z nadrzędności celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości, aby powiększać swój kapitał korzystając z finansowania dostępnego na warunkach rynkowych.

Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który jako beneficjent systemowy w tym projekcie wybrał w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) do pełnienia roli pośrednika finansowego. Zadaniem pośrednika finansowego będzie udzielanie preferencyjnych pożyczek podmiotom ekonomii społecznej (PES) oraz świadczenie bezpłatnych usługi doradztwa dla tych podmiotów, którym przyznana zostanie pożyczka. Działalność TISE obejmować będzie cały kraj.

Dla BGK jest to pierwszy projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jednocześnie pierwszy w kraju instrument inżynierii finansowej, który wesprze podmioty ekonomii społecznej. – Zdajemy sobie sprawę, że część pożyczkobiorców (np. małych organizacji pozarządowych) może mieć trudności w spłacie pożyczek i dlatego dużą rolę przykładamy do doradztwa, które ma pomóc tym firmom w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że rola pośrednika finansowego przypadła TISE, instytucji posiadającej doświadczenie w finansowaniu podmiotów z obszaru ekonomii społecznej. Jest to niezwykle ważne między innymi ze względu na czas realizacji projektu – wszystkie pożyczki mają być udzielone do 30 czerwca 2015 r. Patrzymy na ten projekt także pod kątem kolejnej perspektywy finansowej UE – jak podkreślają przedstawiciele MRR – po 2013 roku znacznie większa część funduszy unijnych ma być uruchamiana w formie zwrotnej (pożyczek, czy poręczeń). Dla BGK, instytucji specjalizującej się w zarządzaniu tego typu wsparciem, realizacja pierwszego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego to szansa na zdobycie cennych doświadczeń na przyszłość – powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu BGK.

W ramach swojej misji TISE S.A. aktywnie udziela pożyczek organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej (spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, etc.) oraz MŚP. – Odpowiadając na zaproszenie BGK do przetargu, mieliśmy świadomość zadania, jakie zostało postawione przed pośrednikiem finansowym. Mamy przekonanie, że pożyczki udzielane w ramach tego projektu pomogą PES nie tylko rozwinąć ich działalność, ale przede wszystkim wzmocnić potencjał finansowy tych podmiotów i zapewnić trwałość ich działania. Ten pilotaż, w ocenie TISE, pozwoli ocenić popyt na finansowanie zwrotne na rynku ekonomii społecznej i lepiej zdiagnozować potrzeby na nową perspektywą unijną. Preferencyjne warunki finansowe pożyczek w postaci niższego oprocentowania i brak dodatkowych opłat prowizyjnych uatrakcyjnia ofertę oraz pozwoli na obniżenie kosztów po stronie PES. Istotnym dla projektu jest także możliwość wykorzystania istniejącej w Polsce sieci wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej – powiedział Michał Radziwiłł, Prezes Zarządu TISE S.A.

Źródło: BGK