Deutsche Bank PBC przedstawiła wyniki finansowe za 2012 rok oraz strategię na 2013 rok

0
2497
  • Wynik z działalności bankowej na poziomie 951 mln zł
  • Wynik finansowy brutto w wysokości 218 mln zł
  • Wzrost sumy bilansowej o 8% do poziomu 27 510 mln zł
  • Wzrost funduszy własnych o 38% do poziomu 2 851 mln zł

W roku 2012 Deutsche Bank PBC S.A. wypracował stabilny zysk finansowy brutto, który według wstępnych, nieaudytowanych danych wyniósł 218 mln zł i był o 4% wyższy niż     w roku 2011. Suma bilansowa Banku wzrosła w ujęciu rocznym o 8% do 27 510 mln zł. Wynik na działalności bankowej w 2012 roku wyniósł 951 mln zł. Bank 2-krotnie w ciągu ubiegłego roku dokonał podwyższenia kapitałów własnych na łączną kwotę 644 mln zł. Działania w tym zakresie były zgodne z przyjętym planem kapitałowym zakładającym rozwój portfela kredytowego i generowanie zysków przeznaczonych na dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej. Po kolejnych emisjach akcji, fundusze własne Deutsche Bank PBC przekroczyły na koniec 2012 roku 2 851 mln zł.

Rok 2012 zakończyliśmy stabilnym zyskiem brutto na poziomie 218 mln zł. Naszym priorytetem na ten rok jest przede wszystkim jakość w zakresie obsługi Klientów oraz zwiększenie udziałów rynkowych w kluczowych dla Banku segmentach. Chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla osób szukających specjalistycznych produktów – zarówno kredytu hipotecznego, jak i finansowania bieżących potrzeb, inwestycji czy długofalowego zabezpieczenia na przyszłość. A jednocześnie mocniej powalczyć o Małe i Średnie firmy – mówi Leszek Niemycki, Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC.

Oszczędności Klientów detalicznych i firmowych wzrosły o 12% w ujęciu rocznym i na koniec 2012 roku wyniosły 11 749 mln zł. Portfel kredytów ogółem wzrósł o 5% osiągając na koniec roku poziom 24 159 mln zł. Jego motorem była dobra sprzedaż kluczowych produktów – kredytów gotówkowych dla segmentu Klientów średniozamożnych i zamożnych oraz kredytów hipotecznych. W przypadku kredytów gotówkowych Bank zwiększył sprzedaż aż o 34% względem 2011 roku (1 318 mln zł vs. 983 mln zł), natomiast dynamika wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych została utrzymana na podobnym poziomie jak w 2011 roku i wyniosła na koniec 2012 roku 3 374 mln zł.

Jednocześnie Bank prowadził konsekwentną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, co pozwoliło na utrzymanie bardzo wysokiej jakości portfela kredytowego. Saldo kredytów hipotecznych wzrosło o 7% do 17 962 mln zł względem końca roku 2011.

Bank zwiększył o 24%, do poziomu 290 tys., liczbę rachunków indywidualnych oraz firm. Największy udział we wzroście miały darmowe rachunki dbNET (wzrost o 29%) oraz rachunki oszczędnościowe (wzrost o 17%). Na koniec roku Deutsche Bank PBC obsługiwał łącznie ponad 420 tys. Klientów indywidualnych i firmowych.

W roku 2012 Bank zaoferował inwestorom 22 subskrypcje produktów strukturyzowanych  z pełną lub częściową ochroną kapitału, które w obliczu niestabilnej sytuacji rynkowej stanowiły odpowiedź na oczekiwania dotyczące wyższego bezpieczeństwa inwestowanych środków. Były one dostępne zarówno w formie certyfikatów w ofercie publicznej, jak i w formie ubezpieczeń z linii db Gwarancja. Dodatkowo oferta poszerzona została o 12 nowych subskrypcji rozwiązań z regularną składką – db Inwestuj w Przyszłość. Większość inwestycji w certyfikaty strukturyzowane oferowane przez Deutsche Bank PBC, zakończonych w minionym roku, przyniosła inwestorom atrakcyjne zyski, jak np. zakończona w kwietniu 2012 r. druga subskrypcja db Gwarancji – Zyskowna Energia, która po trzech latach dała inwestorom 42 proc. zysku oraz pierwsza subskrypcja db Gwarancji – Zyskowna Energia zakończona w marcu 2012 r. 39,8-proc. zyskiem po trzech latach inwestycji.

W ramach działalności maklerskiej Bank świadczy profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Bank potwierdził swoje unikalne kompetencje w tym obszarze wdrażając pod koniec roku bezpłatny internetowy rachunek maklerski dbMakler, który obsługiwał na koniec 2012 roku prawie 1 000 nowych rachunków znacznie zwiększając bazę Klientów Biura Maklerskiego.

Strategia 2013

W 2013 roku Deutsche Bank PBC koncentruje się na dalszych wzrostach w kluczowych obszarach: kredytach hipotecznych, kredytach gotówkowych kierowanych do średniozamożnych oraz zamożnych Klientów, produktach inwestycyjnych oraz obsłudze Klientów z segmentu Małych i Średnich przedsiębiorstw.

Celem Banku jest także wzrost bazy Klientów, m. in. poprzez rozwój oferty  w segmencie wymagających Klientów indywidualnych oraz Małych i Średnich przedsiębiorstw – zarówno podmiotów średnich, jak i większych.

Planowany jest dalszy oferty wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN przy utrzymaniu bardzo wysokiej jakości portfela.

Produkty kredytowe dla Klienta indywidualnego pozostają istotnym elementem rozwoju działalności Banku, przy czym głównym założeniem dla ich dystrybucji jest dbałość o zgodność z docelowym modelem segmentacji Klientów. Planowany jest dalszy rozwój sprzedaży skierowanej do wybranych grup zawodowych, charakteryzujących się odpowiednią wysokością i stabilnością osiąganych dochodów. Jednocześnie do Klientów zamożnych kierowana będzie nadal oferta finansowania pod zastaw aktywów.

Rozwój działalności depozytowej Banku jest ukierunkowany na ciągłe poszukiwanie optymalnych rozwiązań produktowo-bilansowych, pozwalających na dbałość o lojalność Klientów i utrzymanie stabilnej bazy depozytowej, tworzenie elastycznych produktów depozytowych (kont oszczędnościowych, depozytów o zmiennym oprocentowaniu, wiązanie depozytów i inwestycji) oraz zwiększanie transakcyjności Klientów.

Celem Banku będzie dalsze utrzymanie pozycji lidera w zakresie różnorodności oferty produktów i usług  inwestycyjnych oraz dostarczania kompleksowych, stabilnych rozwiązań emerytalnych mających na celu długoterminowe korzyści dla Klienta. W 2013 roku Bank będzie kontynuował dalsze poszerzanie oferty o nowe produkty strukturyzowane umożliwiające generowanie zysku powiązanego z pełną lub częściową ochroną kapitału.

Wsparcie dla Małych i Średnich przedsiębiorstw pozostaje jednym z istotnych obszarów działalności Banku, który świadczy szerokie usługi, w zakresie obsługi gotówkowej, finansowania bieżącego i inwestycyjnego, doradztwa w ramach finansowania transakcji handlowych, w tym międzynarodowych oraz obsługi depozytów i nadwyżek finansowych, również poprzez ofertę produktów inwestycyjnych. Bank planuje zwiększenie udziału       w rynku oraz intensyfikację akcji kredytowej w segmencie Małych i Średnich przedsiębiorstw, zarówno podmiotów średnich, jak i większych, m. in. dzięki wykorzystaniu w znacznie większym stopniu programów europejskich w zakresie finansowania i poręczeń dla firm.

Źródło: Deutsche Bank PBC