Wyniki finansowe Banku Pekao po II kwartale 2012 roku

0
841

W pierwszej połowie 2012 roku Bank Pekao wypracował 1 415 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 3,8% w ujęciu rocznym. Było to możliwe dzięki wzrostowi zysku operacyjnego o 1,4% (3,7% w warunkach porównywalnych dla całego sektora) i pozwoliło zniwelować zwiększone odpisy w tym okresie. Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik był wzrost kosztów o zaledwie 0,8%, a więc znacząco poniżej wskaźnika inflacji. Rekordowo wysoka okazała się sprzedaż kluczowych produktów kredytowych dla klientów detalicznych na poziomie 3,2 mld zł kwartalnie. W efekcie Bank Pekao kontynuował zwiększanie udziałów rynkowych i potwierdził pozycję lidera w segmencie złotowych kredytów hipotecznych.

Bank Pekao zanotował w pierwszej połowie 2012 roku 3 823 mln zł przychodów operacyjnych, czyli o 1,4% więcej w ujęciu rocznym (3,7% w warunkach porównywalnych dla całego sektora). Pozwoliło to w pełni zniwelować efekt zwiększonych odpisów, obecnych w całym sektorze bankowym na skutek trudnej sytuacji przemysłu budowlanego w Polsce.

Przychody odsetkowe netto wzrosły o 8,8% r/r do poziomu 2 379 mln zł przy utrzymaniu marży odsetkowej na wysokim poziomie wynoszącym 3,6%. Przychody z tytułu opłat i prowizji spadły o 9,1% w ujęciu rocznym, osiągając poziom 1 130 mln zł, co jest odzwierciedleniem tendencji panujących w całym sektorze. Wynik z tytułu opłat bankowych i prowizji w ujęciu kwartalnym zanotował wzrost o 8,8%, natomiast w ujęciu rocznym widoczny jest negatywny wpływ migracji klientów do internetowych kanałów obsługi.

Bank Pekao kontynuował politykę doskonałej kontroli kosztów, które wzrosły zaledwie o 0,8% w ujęciu rocznym, do 1 841 mln PLN, a więc wyraźnie poniżej wskaźnika inflacji, i to pomimo dodatkowych wydatków związanych ze sponsoringiem Turnieju UEFA EURO 2012.

Zysk operacyjny wzrósł o 1,8% (6,4% w warunkach porównywalnych dla całego sektora), potwierdzając tym samym skuteczność sieci sprzedaży Banku Pekao.

Wskaźnik niepracujących kredytów (NPL) wyniósł 7,3%, co było efektem odczuwanych przez cały sektor bankowy kłopotów przemysłu budowlanego. Koszty ryzyka w pierwszej połowie roku osiągnęły zeszłoroczny poziom 65 punktów bazowych, i to pomimo wzrostu do poziomu 72 punktów bazowych, odnotowanego w drugim kwartale 2012 roku.

Drugi kwartał 2012 roku potwierdził również bardzo mocną pozycję Banku Pekao w obszarze kluczowych produktów kredytowych. Łączna sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych i kredytów konsumpcyjnych okazała się rekordowa i wyniosła 3,2 mld zł. Portfel kredytów hipotecznych wzrósł o 24,3% w ujęciu rocznym, natomiast pożyczek konsumpcyjnych o 13,2%. Tym samym Pekao potwierdził pozycję banku nr 1 w Polsce w obszarze złotowych kredytów hipotecznych, osiągając udział rynkowy powyżej 20%. Całkowity portfel kredytów dla klientów detalicznych wzrósł w ciągu ostatniego roku o 14,9%.

Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 15,1% w ujęciu rocznym do poziomu 61 082 mln zł, przy czym portfel kredytów dla średnich firm i segmentu MSP wzrósł o 8,3 proc.

W drugim kwartale depozyty detaliczne wzrosły o 10,9% r/r, osiągając poziom 51 150 mln zł na koniec czerwca. Portfel depozytów korporacyjnych wyniósł natomiast 58 965 mln zł, po wzroście o 12,5% w ujęciu rocznym.

– Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu naszego zysku i udziałów rynkowych Pekao w pierwszym półroczu – mówi Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao. – Widzimy przed sobą rosnące wyzwania, ale wcześniejsza mobilizacja i model biznesowy oparty na zrównoważonym wzroście, pozwalają nam wierzyć w odporność naszej działalności biznesowej.

Źródło: Bank Pekao