Podpisane porozumienie w sprawie warunków udzielanych kredytów krótkoterminowych

0
927

W czwartek, 19 lipca 2012 r., pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym zostało zawarte Porozumienie w sprawie ustalenia ramowych warunków, na jakich NBP będzie udzielał BFG kredytów krótkoterminowych na wypłatę środków gwarantowanych. Ustawy o BFG i o NBP umożliwiają zaciąganie przez fundusz w banku centralnym kredytu krótkoterminowego.

 

Obecnie nie występuje zagrożenie dla stabilności krajowego systemu finansowego, a zasoby finansowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sytuują go w gronie najlepiej skapitalizowanych instytucji gwarantowania depozytów w Europie. Podpisanie Porozumienia nie stanowi wystąpienia BFG o udzielenie kredytu krótkoterminowego przez NBP, a jego celem jest stworzenie instytucjonalnych ram, które w przypadku opisanym w ustawie o BFG, usprawnią uzyskanie kredytu krótkoterminowego z NBP. Porozumienie wpisuje się w  działania  na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego i jest elementem dodatkowo wzmacniającym sieć bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce.

Polski parlament wypełniając postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, dokonał w grudniu 2010 r.  istotnych zmian w ustawie o BFG. Zmiany te dotyczyły między innymi podwyższenia sumy gwarantowanej do równowartości w złotych 100.000 EUR, zniesienia udziału własnego deponenta, a także, co ma szczególne znaczenie, skrócenia do 20 dni roboczych terminu wypłaty przez BFG środków gwarantowanych, w przypadku spełnienia warunku gwarancji.

Środki BFG na uregulowanie roszczeń deponentów pochodzą m.in. z kwot przekazanych z funduszy ochrony środków gwarantowanych przez podmioty objęte systemem gwarantowania oraz obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych do Funduszu przez te podmioty, dochodów z oprocentowania pożyczek udzielanych przez Fundusz oraz dochodów z oprocentowania papierów wartościowych.

Źródło: NBP