PKO Bank Polski fundusze inwestycyjne PKO

Oferta funduszy inwestycyjnych PKO przygotowana została dla klientów posiadających rachunek Biznes Partner. W ofercie znajdują się:

Program BIZNES INWESTYCJA:

 • program oferowany jest w ośmiu Funduszach PKO: Skarbowym, Obligacji, Obligacji Długoterminowych, Stabilnego Wzrostu, Zrównoważonym, Akcji, Akcji Nowa Europa i Strategicznej Alokacji
 • wpłata minimalna: 100 zł.
 • obniżenie opłat manipulacyjnych o 50% w stosunku do oferty standardowej
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych
 • potencjalnie wysoka zyskowność w dłuższym terminie
 • stały dostęp do środków
 • możliwość składania zleceń za pomocą telefonu i Internetu
 • środki zgromadzone w Programie mogą służyć jako zabezpieczenie kredytów

Plan Systematycznego Oszczędzania BIZNES PARTNER:

 • plan oferowany w ośmiu Funduszach PKO: Skarbowym, Obligacji, Obligacji Długoterminowych, Stabilnego Wzrostu, Zrównoważonym, Akcji, Akcji Nowa Europa i Strategicznej Alokacji
 • wpłata minimalna: 100 zł.
 • 50% zniżki w opłatach manipulacyjnych za nabycie jednostek w pierwszych trzech latach uczestnictwa w PSO BP dla uczestników Planu
 • 75% zniżki w opłatach przy co najmniej 3 -letnim uczestnictwie w Planie i wniesieniu do PSO BP kwoty co najmniej 3 600 zł.
 • 100% zniżki w opłatach manipulacyjnych dla uczestników Planu, którzy, oszczędzają minimum 10 lat i zgromadzili kwotę co najmniej 12 000 zł.
 • brak konieczności deklarowania czasu trwania inwestycji
 • stały dostęp do oszczędności
 • brak ograniczeń co do terminów i kwot ewentualnych wypłat
 • środki zgromadzone w Planie mogą służyć jako zabezpieczenie kredytów
 • możliwość zawieszenia wpłat
 • możliwość składania zleceń za pomocą telefonu i Internetu.

Programy emerytalne skierowane są do firm i instytucji, które chcą zaoferować swoim pracownikom możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę. W ramach oferty PKO TFI proponuje:

 • Pracownicze Programy Emerytalne:
  – PPE tworzone są przez pracodawcę we współpracy z reprezentacją pracowników
  – programy są finansowane przez pracodawcę
  – możliwość wnoszenia dodatkowych składek przez pracownika
  – dostęp pracownika do zgromadzonego kapitału
  – ulga w składce na ubezpieczenia społeczne: wartość składki podstawowej (do 7% wynagrodzenia pracownika) nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ZUS
  – pracownik płaci podatek dochodowy od składki opłacanej przez pracodawcę
  – brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków z Programu
 • Grupowe Programy Oszczędnościowe:
  – GPO są indywidualnie ustalane z pracodawcą
  – GPO tworzone są przez pracodawcę i z jego inicjatywy
  – możliwość elastycznego zdefiniowania programu zgodnie z oczekiwaniami i warunkami narzuconymi przez pracodawcę
  – finansowane przez pracodawcę lub wspólnie przez pracodawcę i pracownika
  – dostęp pracownika do kapitału zgromadzonego w programie może być ograniczony
  – pracownik płaci podatek od zysków kapitałowych przy wypłacie środków z programu
  – pracownik płaci podatek dochodowy od składek wnoszonych do programu
  – brak ulgi w składce na ubezpieczenia społeczne