ING Bank Śląski produkty obsługi i finansowania transakcji handlowych

 • Gwarancje bankowe pełnią funkcję zabezpieczenia, przy współpracy firmy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Gwarancja bankowa to pisemne zobowiązanie banku do wypłaty beneficjentowi kwoty określonej w jej treści i na warunkach w niej zawartych. W ING Banku Śląskim dostępne są: gwarancje kontraktowe (np. dobrego wykonania, zwrotu zaliczki, przetargowe), gwarancje terminowej płatności, inne (np. celne).
  ING Bank Śląski obsługuje gwarancje wystawione na rzecz firmy przez inne banki. W ofercie znajduje się:
  – awizowanie gwarancji otrzymanych przez firmę z innych banków,
  – sprawdzenie autentyczności gwarancji bankowej wystawionej na rzecz firmy,
  – zaopiniowanie, na pisemne życzenie klienta, treści otrzymanej gwarancji z punktu widzenia ochrony interesów firmy jako beneficjenta,
  – przyjęcie otrzymanej przez firmę gwarancji do depozytu bankowego,
  – obsługę roszczeń składanych przez firmę w przypadku niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązań kontraktowych zabezpieczonych gwarancją.
 • Akredytywa dokumentowa jest pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego akredytywę, wystawionym na zlecenie Importera/Odbiorcy, do wypłacenia lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty na rzecz eksportera lub dostawcy. Warunkiem koniecznym jest jednak przedstawienie przez beneficjenta, w terminie ważności akredytywy, dokumentów handlowych (np. faktury i dokumentu transportowego) spełniających jej postanowienia.
  Akredytywa spełnia nie tylko funkcje płatnicze, ale również zabezpiecza przed ryzykiem handlowym i politycznym oraz zapewnia kontrahentom wymierne korzyści. eksporterowi/dostawcy gwarantuje zapłatę za dostarczony towar, zaś importerowi/odbiorcy pozwala uzależnić uregulowanie płatności od spełnienia przez kontrahenta określonych warunków.
  ING Bank Śląski obsługuje w obrocie zagranicznym i krajowym akredytywy własne (importowe) i obce (eksportowe), potwierdzone i niepotwierdzone, płatne at sight (za okazaniem) lub z odroczonym terminem płatności oraz przez negocjacje i akcept, przenośne, rewolwingowe (odnawialne) oraz zaliczkowe. Różnorodność rodzajów i typów akredytyw umożliwia elastyczne dostosowanie sposobu rozliczenia do specyfiki danej transakcji handlowej.
 • Inkaso dokumentowe to forma płatności, w której działający na zlecenie eksportera/dostawcy bank zobowiązuje się do wydania importerowi/odbiorcy dokumentów handlowych (np. faktury i dokumentu transportowego) lub finansowych (np. weksli), w zamian za zapłatę (lub zabezpieczenie zapłaty) przez importera/odbiorcę określonej kwoty, zgodnie z warunkami wyszczególnionymi przez zleceniodawcę inkasa.
  ING Bank Śląski obsługuje inkasa zarówno w obrocie zagranicznym, jak i krajowym, w którym najczęściej przedmiotem inkasa jest tylko weksel.
  ING Bank Śląski realizuje wszystkie rodzaje inkasa.
  – Inkaso dokumentowe gotówkowe
  – dokumenty inkasowe wydawane są w zamian za zapłatę. W ramach inkasa gotówkowego mogą być prezentowane dokumenty handlowe wraz z tratą (wekslem trasowanym) płatną za okazaniem lub bez traty.
  – Inkaso dokumentowe akceptacyjne
  – wydanie dokumentów następuje po zaakceptowaniu przez importera/odbiorcę weksla z określonym terminem płatności.
  – Inkaso czyste
  – przedmiotem są dokumenty finansowe (weksle własne, traty, itp.), którym nie towarzyszą żadne dokumenty handlowe, mogące być przekazane bezpośrednio importerowi/odbiorcy.
 • Produkty dyskontowe ING Banku Śląskiego zapewniają poprawę płynności finansowej oraz ograniczają ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów.
  Wykup wierzytelności
  – Transakcje wykupu wierzytelności realizowane przez ING Bank Śląski dotyczą pojedynczego wykupu wierzytelności, z reguły wobec jednego odbiorcy. Okres finansowania jest dłuższy w porównaniu z tradycyjnym faktoringiem i może przekraczać 1 rok, o ile wynika to z warunków zawartych w kontrakcie. Transakcje wykupu wierzytelności mogą być realizowane w trybie prostym lub odwrotnym, z regresem lub bez regresu do podawcy wierzytelności w następujących wariantach: wykup wierzytelności z finansowaniem do terminu wymagalności, wykup wierzytelności z wydłużonym okresem finansowania po terminie wymagalności, wykup wierzytelności w terminie wymagalności.
  Forfaiting –
  wydzielona grupa transakcji wykupu wierzytelności obarczona najmniejszym ryzykiem kredytowym. W tej grupie znajdują się następujące transakcje:
  – dyskonto wierzytelności z akredytywy dokumentowej,
  – wykup wierzytelności zabezpieczonej gwarancją płatności banku,
  – wykup zobowiązań Skarbu Państwa,
  – wykup zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego.