ING Bank Śląski lokowanie nadwyżek finansowych

ING Bank Śląski oferuje jednostką samorządu terytorialnego lokaty, na których mogą lokować nadwyżki finansowe. 

  • Lokata Jednodniowa Automatyczna jest produktem depozytowym proponowanym JST  posiadających w ING Banku Śląskim rachunek bieżący w polskiej walucie. Ten rodzaj lokaty umożliwia lokowanie środków z rachunku bieżącego na rachunek lokaty jednodniowej o wyższym oprocentowaniu na jedną noc lub weekend lub jedynie na weekend bez dodatkowej dyspozycji ze strony klienta. Środki wracają automatycznie na rachunek bieżący następnego dnia roboczego rano. Można zdefiniować osobne rachunki powrotne dla kapitału i odsetek. Umowa Lokaty Jednodniowej Automatycznej może zostać zawarta na czas nieokreślony lub określony.
  • Lokata Terminowa pozwala na lokowanie nadwyżek na okres od 1 dnia do 365 dni. Oprocentowanie Lokaty Terminowej jest stałe, ustalane indywidualnie pomiędzy Jednostką a ING Bankiem Śląskim, a jej wysokość jest uzależniona od kwoty i okresu lokaty. Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego depozytu.
  • Lokaty Negocjowane zawierane są telefonicznie, bezpośrednio z dealerem lub specjalistą ds. rynków finansowych zarówno w złotych, jak i walutach wymienialnych. Każdorazowo indywidualnym uzgodnieniom podlega wysokość oprocentowania i termin lokaty. W zależności od potrzeb klienta lokata może być założona na dowolny okres od jednego dnia do roku. Produkt umożliwia dostęp do aktualnych stawek rynku międzybankowego.
  • Lokata eCall jest połączeniem zalet rachunku bieżącego oraz lokaty terminowej. Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków na rachunek do dnia poprzedzającego wypłatę (kapitalizacja miesięczna). Lokatę eCall można otworzyć w walutach PLN, USD i EUR. Transakcje na rachunku lokaty mogą być prowadzone wyłącznie w systemach bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego.