Bank Pekao finansowanie działalności bieżącej korporacji

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • kredyt udzielany na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej w sytuacji przejściowego braku środków
 • kredyt dostępny
 • kredyt przyznawany na okres do 1 roku z możliwością przedłużenia
 • oprocentowanie: zmienna stopa podstawowa Banku lub WIBOR 1 M powiększone o marżę Banku
 • spłata następuje z pierwszych wpływów na rachunek bieżący

Kredyt obrotowy:

 • kredyt udzielany jako odnawialny lub nieodnawialny na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego
 • udzielany w PLN, EUR, USD, GBP, CHF
 • okres kredytowania: do 1 roku, a w przypadkach uzasadnionych warunkami umowy handlowej – do 3 lat
 • odsetki spłacane miesięcznie
 • oprocentowanie: kredyt złotowy – stała/zmienna stopa procentowa Banku + marża Banku lub WIBOR + marża Banku, kredyt walutowy – LIBOR/EURIBOR + marża Banku

Kredyt kasowy:

 • kredyt udzielany w PLN, EUR, USD, GBP, CHF z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących płatności kredytobiorcy
 • kredyt nieodnawialny udzielany na okres nie dłuższy niż 30 dni
 • wysokość oprocentowania: kredyt złotowy – stała/zmienna stopa procentowa Banku + marża Banku lub WIBOR + marża Banku, kredyt walutowy – LIBOR/EURIBOR + marża Banku

Kredyt inwestycyjny:

 • kredyt nieodnawialny przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego
 • waluta kredytu: PLN, EUR, USD, GBP, CHF
 • udzielony na okres powyżej roku spłacany jest w ratach,
 • obowiązkowe zabezpieczenie rzeczowe na przedmiocie inwestycji
 • minimalny udział własny kredytobiorcy nie może być niższy niż 20%
 • oprocentowanie: kredyt złotowy – stała/zmienna stopa procentowa Banku + marża Banku lub WIBOR + marża Banku, kredyt walutowy- LIBOR/EURIBOR + marża Banku

Kredyt pomostowy:

 • kredyt nieodnawialny przeznaczony na czasowe finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przez konsorcjum bankowe do momentu udzielenia przez to konsorcjum kredytu
 • kredyt udzielany w PLN, EUR, USD, GBP, CHF
 • okres kredytowania: nie dłuższy niż 3 miesiące
 • spłata następuje ze środków kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe
 • kwota kredytu nie może przekroczyć 10% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego i nie może być wyższa niż pierwsza transza kredytu, który ma być udzielony przez konsorcjum,
 • oprocentowanie: kredyt złotowy – stała/zmienna stopa procentowa Banku + marża Banku lub WIBOR + marża Banku, kredyt walutowy – LIBOR/EURIBOR + marża Banku

Kredyt Zaliczka:

 • kredyt przeznaczony dla klientów korporacyjnych, którzy za dostarczone dobra/usługi wystawiają swoim kontrahentom faktury handlowe z odroczonym terminem płatności
 • Bank Pekao SA finansuje faktury zarówno krajowe jak i zagraniczne
 • kredytobiorca otrzymuje zaliczkę do 80% kwoty faktury przed terminem płatności wynikającym z wierzytelności, a spłata kredytu następuje w wyniku wpływu na rachunek bieżący klienta środków na zapłatę faktury od kontrahentów
 • koszty finansowania za faktycznie wykorzystany okres finansowania ponosi kredytobiorca

Kredyt „Unia”:

 • kredyt inwestycyjny przeznaczony dla klientów, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych
 • kredyt umożliwia sfinansowanie projektów inwestycyjnych, realizowanych w ramach programów strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnych środków międzynarodowych
 • wymagany jest minimum 10% udział własny od wartości netto projektu inwestycji
 • podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych
 • kwota kredytu uzależniona jest od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu inwestycji
 • kredyt udzielany w PLN, USD, EUR na okres do 10 lat

Kredyt z dopłatami ARiMR:

 • kredyt inwestycyjny o preferencyjnym oprocentowaniu udzielany Bank Pekao oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • kredyt dla rolników oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym
 • okres kredytowania zależny od celu kredytowania – do 8, 15 lub 20 lat
 • waluta kredytu: PLN