Bank Millennium obsługa gotówkowa

Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej:

 • wpłaty umożliwiające klientom deponowanie gotówki bez konieczności jej przeliczenia w momencie przekazania
 • wpłaty można dokonać bezpośrednio do liczarni podwykonawców Banku Millenniu, do sieci wrzutni lub wybranych oddziałach w godzinach pracy placówek
 • księgowanie wpłaty zamkniętej odbywa się kwotą deklarowaną przez klienta na bankowym dowodzie wpłaty dołączonym do pakietu
 • W terminie do pięciu dni, po przeliczeniu wpłaty, rozliczane są z rachunkiem klienta stwierdzone nadwyżki lub niedobory
 • usługa świadczona na terenie całego kraju
 • deponowana może być gotówka w walucie PLN, lub w walutach wymienialnych

Wpłaty i wypłaty gotówkowe w formie otwartej:

 • usługa oferowana posiadaczom rachunków rozliczeniowych prowadzonych w złotych polskich i w walutach obcych, polegająca na:
  – wpłacie środków pieniężnych na rachunek rozliczeniowy dokonywanej przez: posiadacza rachunku lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym (z karty wzorów podpisów) jako tzw. wpłata własna lub osoby trzecie jako tzw. wpłata obca
  – wypłacie środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku zleconej przez posiadacza rachunku lub / osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym
 • Wpłaty gotówkowe w formie otwartej – Dyspozycja wpłaty środków pieniężnych na rachunek rozliczeniowy może zostać złożona w formie pisemnej lub ustnej. Wpłaty własnej może dokonać posiadacz rachunku lub osoba upoważniona do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym wymieniona na karcie wzorów podpisów. Wpłaty obcej może dokonać każda osoba znająca numer rachunku i nazwę beneficjenta. 
 • Wypłaty gotówkowe w formie otwartej – Dyspozycja wypłaty środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego może zostać zlecona wyłącznie przez posiadacza rachunku lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym, w formie pisemnej lub ustnej. Ustne dyspozycje wypłaty są przyjmowane w placówce wyłącznie w przypadku, gdy osoba zlecająca wypłatę z rachunku firmowego jest zgodnie z karta wzorów podpisów upoważniona do jednoosobowego zlecania dyspozycji.

Inkaso samochodowe:

 • kompleksowa usługa liczenia oraz odbioru/dostarczenia wartości pieniężnych z/do jednostek organizacyjnych podwykonawców Banku Millennium
 • usługa realizowana na rzecz klientów przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, obejmująca swoim zakresem usługi wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej
 • wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej umożliwiają otrzymywanie gotówki o zamówionej wartości i strukturze, bez konieczności jej przeliczania w momencie przekazania
 • wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej są dostarczane do wskazanej przez klienta lokalizacji