Bank Millennium kredyty dla przedsiębiorstw

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • kredyt krótkoterminowy o charakterze odnawialnym przeznaczony na pokrycie zobowiązań wynikających z bieżącej działalności firmy w sytuacji przejściowego braku środków
 • kredyt udzielany w PLN i walutach obcych
 • spłacona kwota kredytu może być w okresie kredytowania ponownie wykorzystana w ramach przyznanej kwoty kredytu
 • indywidualnie ustalana wysokość limitu zadłużenia
 • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu
 • każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie
 • okres kredytowania: do 1 roku z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania umowy kredytu na kolejne okresy
 • oprocentowanie: zmienna stopa 1 M ustalana w zależności od waluty kredytu, najczęściej WIBOR/EURIBOR/LIBOR i powiększona o marżę Banku
 • kredyt uruchamiany poprzez udostępnienie limitu kredytowego w rachunku bieżącym, a jego wykorzystanie następuje w wyniku realizacji dyspozycji płatniczych klienta w ciężar tego rachunku do wysokości limitu kredytu
 • automatyczna spłata odsetek od wykorzystanego kredytu: w okresach 1-miesięcznych, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca – w formie kapitalizacji na rachunku bieżącym

Kredyt pod hipotekę:

 • kredyt nieodnawialny udzielany na finansowanie obszarów związanych z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorstwo
 • kredyt skierowany jest do klientów, których roczne obroty przekraczają 5 mln PLN i którzy prowadzą działalność na rynku przynajmniej od 2 lat
 • kredyt dostępny w polskich złotych
 • zabezpieczeniem kredytu jest wpisana na pierwszym miejscu hipoteka na nieruchomości
 • kredyt przyznawany do 60% wartości nieruchomości
 • maksymalna kwota kredyt: 10 mln PLN
 • okres kredytowania: do 10 lat
 • warunki uruchomienia kredytu ustalane indywidualnie
 • uruchomienie środków może nastąpić jednorazowo lub w transzach
 • oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M plus marża Banku
 • spłata następuje w okresach miesięcznych
 • możliwość odroczenia spłat rat kapitałowych do 6 miesięcy

Kredyt rewolwingowy:

 • kredyt krótkoterminowy o charakterze odnawialnym przeznaczony na finansowanie potrzeb związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
 • kredyt udzielany w PLN i walutach obcych
 • każda dyspozycja spłaty kredytu zmniejsza saldo debetowe, powodując podwyższenie wolnego limitu do wykorzystania
 • dyspozycje spłaty kredytu składane za pośrednictwem Internetu
 • kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym
 • okres kredytowania: do 1 roku z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania umowy kredytu na kolejne okresy
 • oprocentowanie kredytu: zmienna stopa 1 M ustalana w zależności od waluty kredytu, najczęściej WIBOR/EURIBOR/LIBOR i powiększona o marżę Banku Millennium
 • kredyt ewidencjonowany jest na oddzielnym rachunku kredytowym, powiązanym z rachunkiem bieżącym prowadzonym w walucie kredytu
 • uruchomienie środków z kredytu rewolwingowego następuje poprzez udostępnienie limitu kredytu na rachunku kredytowym, a wykorzystanie kredytu z chwilą złożenia dyspozycji płatniczych klienta
 • spłata części lub całości kredytu następuje na podstawie dyspozycji kredytobiorcy w dowolnym momencie okresu kredytowania
 • automatyczna spłata odsetek od wykorzystanego kredytu: w okresach 1-miesięcznych, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca – w formie kapitalizacji na rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy:

 • kredyt nieodnawialny przeznaczony na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego
 • kredyt udzielany w PLN i walutach obcych
 • kwota kredytu przekazana jest klientowi przelewem z rachunku kredytowego na rachunek bieżący
 • okres kredytowania: do 36 miesięcy
 • oprocentowanie kredytu: zmienna stopa 1 M ustalana w zależności od waluty kredytu, najczęściej WIBOR/EURIBOR/LIBOR i powiększona o marżę Banku Millennium
 • uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie środków na rachunku do dyspozycji Klienta
 • kredyt ewidencjonowany jest na rachunku kredytowym, powiązanym z rachunkiem bieżącym prowadzonym w walucie kredytu
 • automatyczna spłata kapitału i należnych odsetek następuje w terminie płatności poprzez obciążenie rachunku bieżącego klienta, wskazanego w umowie kredytu

Kredyt inwestycyjny:

 • długoterminowy kredyt, o charakterze nieodnawialnym przeznaczony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym lub odtworzeniowym oraz na zakup środków trwałych
 • kredyt udzielany w PLN i walutach obcych
 • możliwość sfinansowania inwestycji w zakresie budownictwa komercyjnego lub mieszkaniowego, zarówno w zakresie pełnego procesu inwestycyjnego, jak i wyłącznie zakupu działki budowlanej
 • możliwość finansowania do 80% wartości inwestycji
 • możliwość uzgodnienia dogodnego harmonogramu spłaty rat kredytu
 • kredyt może być postawiony do dyspozycji klienta jednorazowo lub zgodnie z harmonogramem inwestycji
 • możliwość spłaty wyłącznie odsetek przez okres do 24 miesięcy 
 • oprocentowanie kredytu: zmienna stopa – w zależności od waluty kredytu, najczęściej WIBOR/ EURIBOR/ LIBOR 1M lub 3M plus marża Banku Millennium
 • kredyt ewidencjonowany na oddzielnym rachunku kredytowym
 • uruchomienie kredytu następuje na podstawie zaakceptowanych przez Bank Millennium zleceń płatniczych klienta
 • możliwa karencja w spłacie kapitału: do 24 miesięcy od momentu zawarcia umowy
 • automatyczna spłata odsetek od wykorzystanego kredytu: w okresach 1- lub 3 miesięcznych