Bank Millennium finansowanie handlu dla przedsiębiorstw

Inkaso dokumentowe:

 • forma rozliczenia, w której eksporter zleca Bankowi a Bank zobowiązuje się do wydania importerowi dokumentów reprezentujących towar lub usługę w zamian za zapłatę, akcept weksla trasowanego lub po spełnieniu innych warunków wymaganych przez eksportera, określonych w zleceniu inkasowym
 • produkt zaprojektowany został dla przedsiębiorstw prowadzących transakcje w handlu zagranicznym, gdy często druga strona kontraktu jest spoza terytorium Polski
 • celem inkasa dokumentowego jest ograniczenie ryzyka utraty towaru oraz braku zapłaty za towar
 • Bank Millennium oferuje inkaso eksportowe lub importowe
 • przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe lub finansowe

Akredytywa dokumentowa:

 • instrument płatniczy, w którym bank otwierający, działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami swojego zleceniodawcy (importera), we własnym imieniu zobowiązuje się, że jeżeli beneficjent akredytywy (eksporter) spełni przewidziane w niej warunki, dokona wypłaty kwoty określonej w akredytywie jej beneficjentowi (eksporterowi) lub na jego zlecenie osobie trzeciej, w zamian za określone dokumenty, pod warunkiem ich zgodności z warunkami akredytywy.
 • produkt skierowany do przedsiębiorstw prowadzących transakcje w handlu zagranicznym, gdy często druga strona kontraktu jest spoza terytorium Polski
 • niezależność od istniejącej między eksporterem a importerem umowy kupna-sprzedaży lub innej umowy, w związku z którą akredytywa została otwarta
 • zapłata następuje po złożeniu dokumentów a nie po dostawie towaru lub usług
 • dokumenty wymagane w akredytywie: faktura, dokument transportowy, dokument ubezpieczeniowy

Gwarancje bankowe:

 • samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.
 • zapłata na rzecz beneficjenta gwarancji następuje bezpośrednio przez bank gwarantujący bądź za pośrednictwem innego banku po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone na podstawie określonych w umowie gwarancji dokumentów
 • gwarancje bankowe podnoszą bezpieczeństwo transakcji i ograniczają ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta
 • produkt skierowany do klientów prowadzących działalność handlową lub usługową w obrocie krajowym i zagranicznym

Dyskonto weksli:

 • dyskonto weksla to udzielenie przez Bank Millennium krótkoterminowego finansowania bez dodatkowego zabezpieczenia oprócz nabywanego przez Bank weksla
 • zakup przez Bank weksla następuje przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych
 • Bank dyskontuje weksle od podawcy weksla, będącego wierzycielem sumy wekslowej i posiadającego rachunek rozliczeniowy w Banku Millennium
 • produkt przeznaczony dla posiadaczy rachunku rozliczeniowego w Banku Millennium, posiadających bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową, którzy przyjmują od swoich kontrahentów płatności w formie weksli
 • Bank Millennium oferuje dyskonto weksli z „wolnej ręki” lub w ramach kredytu dyskontowego po podpisaniu „Umowy o kredyt dyskontowy”
 • kredyt dyskontowy o charakterze odnawialnym, udzielany w PLN z okresem obowiązywania do 18 miesięcy z tym, że Bank przyjmuje weksle do dyskonta w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Istotne jest to, że kredyt dyskontowy ma charakter odnawialny.