Bank Pekao Cash Management

Cash management to obszar Banku Pekao, oferujący klientom korporacyjnym nowoczesne rozwiązania umożliwiające łatwe planowanie, monitorowanie i zarządzanie środkami finansowymi o najwyższej płynności.
 
Automatyczne inwestowanie środków:
 
 • Automatyczne Lokaty Overnight oferowane są klientom korporacyjnym posiadającym zgromadzone nadwyżki finansowe w: PLN, EUR i USD
 • środki na lokacie są automatycznie inwestowane na okres jednego dnia lub weekendu i są oprocentowane według stawki zmiennej 
 • stawka oprocentowania środków może zmieniać się w przypadku zmiany notowań rynku międzybankowego (LIBOR, WIBID), zmiany podstawowych stóp procentowych lub zasad polityki prowadzonej przez NBP, mającej wpływ na gospodarkę banków krajowych
 • minimalna kwota inwestowanych środków, dla której zostaje otwarta Automatyczna Lokata Overnight wynosi 100 000 PLN, 50 000 EUR oraz 50 000 USD
 
Autowypłata:
 
 • produkt dedykowany dla instytucji realizujących duże ilości płatności gotówkowych na rzecz beneficjentów nie posiadających rachunku bankowego lub którym wygodniej jest otrzymać wartości pieniężne w formie gotówki
 • usługa umożliwia inicjowanie poprzez system bankowości internetowej PekaoBIZNES24 zlecenia wypłaty gotówkowej z rachunku zleceniodawcy
 • beneficjent może dokonać wypłaty już po 1 godz. od momentu złożenia dyspozycji przez zleceniodawcę
 • środki są wypłacane po zweryfikowaniu tożsamości wypłacającego z danymi w zleceniu, na podstawie dowodu osobistego lub paszportu
 • możliwość wypłaty w walutach PLN, USD, EUR
Cash Pool:
 • oferta skierowana do Grup Firm chcących zoptymalizować koszty oraz przychody finansowe w ramach Grupy Kapitałowej
 • Bank Pekao SA oferuje Cash Pool fizyczny i nominalny, lokalny oraz transgraniczny
 
eFaktura24:
 • usługa przeznaczona dla firm wystawiających cyklicznie dużą liczbę faktur lub rachunków swoim stałym klientom w celu usprawnienia procesu zarządzania należnościami
 • eFaktura24 umożliwia wystawcom i płatnikom dokonywanie rozliczeń dokumentów płatniczych w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowych
 
Karty płatnicze:
 • Karty debetowe – karty MasterCard Corporate Debit  Pekao i VISA Corporate Debit Pekao to międzynarodowe karty płatnicze rozliczane na bieżąco w ciężar rachunku karty. Operacje gotówkowe i bezgotówkowe przy użyciu karty są realizowane do wysokości aktualnego salda na rachunku karty powiększonego o dostępny limit overdraftu lub kredytu w rachunku. Dzienny limit wypłat gotówkowych ustalony dla jednej karty wynosi 2 000 zł. Karty umożliwiają dokonywanie:
  – płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych
  – transakcji zbliżeniowych
  – płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem internetu
  – wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oraz wypłat typu cash back
 • Karty debetowe w Euro  – karty MasterCard Euro Corporate Debit Pekao to międzynarodowe karty płatnicze rozliczane na bieżąco w Euro w ciężar rachunku karty. Wydawane są do rachunku bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w Euro. Operacje gotówkowe i bezgotówkowe przy użyciu karty są realizowane do wysokości aktualnego salda na rachunku karty powiększonego o dostępny limit overdraftu lub kredytu w rachunku. Karty umożliwiają dokonywanie:
  – płatności za towary i usługi w punktach usługowo-handlowych
  – transakcji zbliżeniowych (w punktach oznaczonych logo PayPass),
  – płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty
  – wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach i wypłat typu cash back
 • Karty obciążeniowe  – karty VISA Corporate Pekao, VISA Corporate Gold Pekao, MasterCard Corporate Pekao, MasterCard Corporate Gold Pekao i VISA Business Lider to międzynarodowe karty płatnicze dla których istnieje możliwość ustalenia indywidualnych miesięcznych limitów, w tym także miesięcznych i dziennych limitów operacji gotówkowych. Karty umożliwiają dokonywanie:
  – płatności za towary i usługi nabywane w punktach sieci handlowej i usługowej,  w tym transakcji zbliżeniowych,
  – płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty
  – wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach
 • karty obciążeniowe z odroczoną spłatą – karty VISA Corporate Pay Later Pekao, VISA Corporate Gold Pay Later Pekao, MasterCard Corporate Pay Later Pekao i MasterCard Corporate Gold Pay Later Pekao to międzynarodowe karty płatnicze gdzie rozliczenie operacji dokonanych przy użyciu kart następuje raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym okresu bezodsetkowego, trwającego od 3 do 25 dni, po zakończeniu wybranego cyklu rozliczeniowego, podczas którego Bank nie nalicza odsetek od dokonanych operacji bezgotówkowych. Dla każdej z kart istnieje możliwość ustalenia indywidualnych miesięcznych limitów, w tym także miesięcznych i dziennych limitów operacji gotówkowych. Karty umożliwiające dokonywanie:
  – płatności za towary i usługi nabywane w punktach sieci handlowej i usługowej, w tym transakcji zbliżeniowych
  – płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty
  – wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach
 • karty przedpłacone (prepaid) MasterCard Corporate Prepaid i VISA Corporate Prepaid to międzynarodowe karty płatnicze, których wartość jest z góry ustalona przez zasilenie rachunku technicznego daną kwotą. Bank Pekao oferuje klientom: karty podarunkowe, firmowe i karty indywidualne. Karty umożliwiają dokonywanie:
  – płatności za towary i usługi nabywane z w punktach sieci handlowej i usługowej, w tym transakcji zbliżeniowych
  – płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty
  – wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oraz wypłat typu cash back
 • usługi dodatkowe:
  – Program Rabatowy Korzyści dla Korporacji obejmuje posiadaczy korporacyjnych kart płatniczych.

 

Pekao Cash:
 • usługa dla klientów korporacyjnych, w ramach której Bank Pekao oferuje produkty:
  – obsługę wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w PLN i walutach obcych: w zakresie przyjmowania i przetwarzania wpłat na dobro rachunku klienta prowadzonego w banku
  – obsługę masowych wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w PLN dokonywanych na wirtualne numery rachunków (usługa świadczona w ramach usługi Pekao Collect)
  – obsługę wypłat/ zasiłków gotówkowych w formie zamkniętej w PLN i walutach obcych: w zakresie przygotowywania i przekazywania wypłat/ zasiłków w ciężar rachunku Klienta prowadzonego w banku

 

Pekao Collect:
 
 • usługa dla firm i instytucji posiadających masowych odbiorców swoich produktów i usług lub dużą liczbę otrzymywanych należności
 • umożliwia identyfikację i raportowanie pojedynczych płatności uznaniowych, wpływających na rachunki klienta w Banku Pekao
 • usługa oparta o wirtualne numery rachunków, jednoznacznie identyfikujące płatnika
 • możliwość automatycznego odczytu danych zawartych w tytule płatności, np. numeru umowy, numeru faktury, numeru raty itd.
Pekao Debit:
 • forma rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami, usprawniająca płatności z tytułu stale świadczonych usług lub cyklicznych dostaw towarów
 • usługa wykorzystywana jest do pokrywania cyklicznych i regularnych płatności
 • zapewnia terminowe regulowanie i otrzymywanie należności oraz bieżący monitoring zrealizowanych i niezrealizowanych poleceń zapłaty
 • produkt umożliwia inkaso powtarzających się należności, takich jak opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty, czynsz, spłaty kredytów
 
Pekao Konsolidacja:
 • usługa umożliwia automatyczne przekazywanie środków pomiędzy rachunkiem głównym a rachunkiem powiązanym klienta instytucjonalnego w czasie rzeczywistym (online), do wysokości ustalonego z klientem maksymalnego salda środków na rachunku powiązanym
 
Pekao Przekaz:
 • produkt dedykowany instytucjom realizującym dużą liczbę płatności gotówkowych na rzecz beneficjentów nie posiadających rachunku bankowego i zamieszkujących w miejscowościach, w których nie ma oddziału Banku, lub którym jest wygodniej otrzymywać środki pieniężne w formie gotówki
 • płatności mogą być realizowane, bez ograniczeń, na terenie całego kraju, dzięki zaangażowaniu w usługę Poczty Polskiej
 • zlecenia składane są za pośrednictwem systemu PekaoBIZNES24
 
Pekao Zlecenie:
 • forma rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy klientem, który jest wierzycielem a dłużnikami
 • usługa dla klientów, którzy chcą oprawić terminowość rozliczania należności lub zautomatyzować proces uzgadniania wpływów na rachunku z należnościami
 • Pekao Zlecenie umożliwia uruchomienie polecenia przelewu z rachunku Dłużnika na rachunek klienta, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 • Podstawą do realizacji płatności z rachunku Dłużnika jest dyspozycja dla Banku podpisana przez Dłużnika, a warunkiem wykonania operacji – dostępność środków na jego rachunku.
 
 
Pekao Zgody:
 • usługa przeznaczona dla firm (Wierzycieli), które już korzystają z produktu PolecenieZapłaty w Pekao SA bądź innym banku.
 • Klienci detaliczni Banku Pekao SA mogą w bankowości elektronicznej aktywować zgodę do obciążania swojego rachunku w drodze PoleceniaZapłaty. Wierzyciel podpisuje umowę na PekaoZgody, co umożliwia potencjalnym Dłużnikom natychmiastową aktywację elektronicznej zgody. Informacja o nowych Dłużnikach jest przekazywana do Wierzyciela, który już następnego dnia może przesłać instrukcję obciążenia rachunku Dłużnika.
 
Usługi transgraniczne:
 • EuropeanGate to usługa dla firm międzynarodowych, działających w Europie Środkowo-Wschodniej, które chcą prowadzić scentralizowaną obsługę i monitoring wszystkich posiadanych rachunków. Usługa oferowana jest w pakietach:
  – EuropeanGate Active – umożliwia przekazywanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Banku Pekao, zleceń płatniczych do banków w Grupie UCI, w których posiada rachunki. Zlecenia z rachunków otwartych w bankach Grupy UCI, Klient przygotowuje i wysyła przez PekaoBIZNES24, w którym dostępne są też wyciągi prezentujące wykonane operacje i salda na rachunkach. Wyciągi są udostępniane w systemie niezwłocznie po ich otrzymaniu w formacie SWIFT MT940
  – EuropeanGate Passive – pakiet umożliwia przekazywanie drogą elektroniczną zleceń płatniczych do Banku Pekao za pośrednictwem innych banków Grupy UCI.
 • Global Account Information and Transfer Service (GAITS) – usługa umożliwiająca klientowi scentralizowaną obsługę rachunków prowadzonych w bankach na całym świecie (należących do sieci SWIFT) wraz z pełnym raportowaniem o dokonanych transakcjach. Obsługuje standardowe komunikaty SWIFT MT101 i MT940/MT942/950.
 
Wygodne Rachunki:

 • nowoczesna forma płatności za rachunki domowe
 • płatnicy mogą wygodnie opłacać rachunki podczas wizyt w centrach handlowych, a pobierana opłata wynosi 1,99 zł za przyjętą płatność
 • wystawca rachunku może otrzymać należne środki już następnego dnia po ich wpłaceniu przez Płatnika
 • rozwiązanie opiera się na technologii wykorzystującej kody kreskowe umieszczone na formularzach rachunków, zawierające informacje niezbędne do przeprowadzeni transakcji