Bank Millennium fundusze

Fundusze krajowe:

 • fundusze inwestycyjne umożliwiają uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji na globalnych i lokalnych rynkach finansowych
 • zadaniem funduszy inwestycyjnych jest pomnażanie powierzonych im środków, przy zachowaniu określonego poziomu bezpieczeństwa
 • fundusze inwestują na rynkach pieniężnych, kapitałowych, surowcowych, towarowych, kontraktów terminowych, walutowych oraz innych
 • w ofercie Prestige znajdują się najlepsze fundusze inwestycyjne zarządzane przez: Millennium TFI S.A., Investors TFI S.A., ING TFI S.A., Legg Mason TFI S.A.
 • fundusze krajowe oferują różne strategie inwestycyjne – od konserwatywnych inwestujących w instrumenty bezpieczne po agresywne, lokujące środki w produkty najbardziej ryzykowne, ale z najwyższym potencjałem zysku 
 • fundusze te reprezentują różne klasy aktywów i różne klasy ryzyka

Fundusze zagraniczne:

 • zagraniczne fundusze inwestycyjne dają nieograniczone możliwości inwestycyjne, najwyższą jakość zarządzania oraz odpowiednią dywersyfikację portfela inwestycyjnego
 • fundusze emitują tytułu uczestnictwa funduszy, które w sensie prawnym są zbliżone do jednostek uczestnictwa funduszy polskich
 • fundusze zagraniczne realizują cel inwestycyjny, którym jest w zależnosci od profilu i typu funduszu: osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku, zrównoważony bądź stabilny wzrost zainwestowanych środków, ochrona kpitału przed inflacją bądź bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału
 • fundusze zagraniczne dają dostęp do wszystkich klas aktywów: akcji, obligacji, walut, towarów, kontraktów terminowych oraz skomplikowanych strategii inwestycyjnych
 • w ofercie Prestige znajdują się fundusze zagraniczne zarządzane przez zagraniczną spółkę inwestycyjną BlackRock Global Funds oraz przez podmiot krajowy – Millennium TFI S.A.

 

Fundusze Millennium TFI:

 • Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych
 • Produkty oszczędnościowe Millennium TFI:
  Plany Systematycznego Oszczędzania – skierowany do osób chcących przez dłuższy czas sukcesywnie gromadzić oszczędności. Uczestnictwo w planie polega na nabywaniu jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Millennium FIO.
  Indywidualne Konto Emerytalne – dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę
  Celowy Program Inwestycyjny – narzędzie umożliwiające długoterminowe systematyczne oszczędzanie. Jest on dostępny zarówno dla osób pełnoletnich, jak też dla dzieci, poprzez wpłaty realizowane na przykład przez rodziców, czy dziadków. Powszechność uczestnictwa w Programie zagwarantowana jest poprzez szerokie spektrum subfunduszy, o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i stopniu ryzyka inwestycyjnego, wchodzących w skład Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Pozwalają one budować indywidualne strategie inwestycyjne dostosowane do okresu oszczędzania oraz tolerancji ryzyka każdego uczestnika.
  SuperDuet – przeznaczony dla osób, które chcą znacząco pomnożyć swoje oszczędności. Część inwestowanych pieniędzy wpłacana jest na lokatę terminową, pozostałe środki są lokowane w jednym z subfunduszy inwestycyjnych wchodzących w skład Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.