Bank Millennium fundusze inwestycyjne

W ofercie Banku Millennium dostępne są jednostki uczestnictwa Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które jako podmiot zajmujący się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

 • propozycja dla osób oczekujących wyższych zysków w dłuższym okresie niż na tradycyjnych lokatach bankowych
 • do wyboru różne formy oszczędzania, różniące się horyzontem czasowym inwestycji i poziomem potencjalnych zysków
 • w ofercie dostępne są:
  Subfundusz Depozytowy, który zapewnia ochronę realnej wartości środków zgromadzonych w Subfunduszu przy minimalnym poziomie ryzyka. Środki Subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe o okresie wykupu do 1 roku
  Subfundusz Stabilnego Wzrostu umożliwiający długoterminowy wzrost wartości środków powierzonych Subfunduszowi przy znacznie ograniczonym ryzyku dokonywanych inwestycji. Subfundusz lokuje zgromadzone środki w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje Skarbu Państwa oraz w ograniczonym zakresie w akcje
  Subfundusz Zrównoważony umożliwiający długoterminowy wzrost wartości środków zgromadzonych w Subfunduszu przy ograniczonym ryzyku dokonywanych inwestycji. Subfundusz lokuje środki w akcje, obligacje Skarbu Państwa i innych emitentów o wysokiej wiarygodności
  Subfundusz Akcji umożliwia  długoterminowy wzrost wartości środków powierzonych Subfunduszowi przez Klientów. Subfundusz inwestuje głównie w akcje, wybierając spółki oferujące duży potencjał wzrostu
  Subfundusz Dynamicznych Spółek umożliwia długoterminowy wzrost wartości środków powierzonych Subfunduszowi przez Klientów. Subfundusz inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek o bardzo dobrych perspektywach wzrostu

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych:

 • możliwość inwestowania w najlepsze fundusze inwestycyjne na świecie
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych jest funduszem typu „Fund of Funds”
 • tworzony jest przez subfundusze o różnych strategiach inwestycyjnych i o różnych profilach ryzyka
 • w ofercie dostępne są:
  Subfundusz Obligacji Europejskich Plus / Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus – Inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy obligacji, jednak część aktywów, do 30 %, jest inwestowana w zagraniczne fundusze akcji.
  Subfundusz Akcji Europejskich / Subfundusz Akcji Amerykańskich – Inwestuje głownie (do 90% środków) w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcji, pozostałe zaś środki w zagraniczne fundusze obligacji.
  Subfundusz BRIC – Aktywa do 100% są lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w krajach rozwijających, przy czym udział tych funduszy nie będzie niższy niż 70%. Pozostałe środki Subfunduszu mogą być lokowane w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.