Bank Millennium faktoring dla przedsiębiorstw

Faktoring Niepełny

Faktoring Pełny z Ubezpieczeniem

Faktoring samorządowy

Inkaso płatności

Faktoring Pełny z Polisą Klienta:

 • oferta dla klientów posiadających podpisaną umowę ubezpieczenia należności handlowych (Polisę) zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, tj.:
  – Umowę Ubezpieczenia Należności Handlowych All Inclusive lub
  – Umowę Ubezpieczenia Ryzyka Kredytu Kupieckiego z Opcją Windykacji należności 2004
 • kontrahentem w transakcji może być podmiot krajowy lub zagraniczny, którego wierzytelności są objęte ubezpieczeniem w ramach Polisy klienta
 • rozliczenia mogą być prowadzone w polskich złotych oraz w walutach obcych
 • Bank Millennium oferuje:
  – finansowanie nabytych wierzytelności w ramach limitu przyznanego Klientowi i limitów kontrahentów
  – administrowanie wierzytelnościami od dnia nabycia wierzytelności przez Bank do dnia jej spłaty przez kontrahenta lub wypłaty odszkodowania przez TU Euler Hermes SA
  – rozliczanie wierzytelności
  – przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta w zakresie objętym Polisą i na zasadach szczegółowo określonych w umowie faktoringowej,
  – profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych

Faktoring Pełny:

 • w faktoringu pełnym Bank Millennium dla zgłoszonych przez klienta kontrahentów  ustala limity, do wysokości których przejmuje ryzyko nawet do 100% wartości nominalnej wierzytelności
 • rozliczenia mogą być prowadzone w polskich złotych lub w walutach obcych
 • Bank Millennium oferuje:
  – finansowanie nabytych wierzytelności w ramach przyznanego Klientowi limitu i limitów kontrahentów
  – ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności
  – przejęcie przez Bank ryzyka niedokonania spłaty przez kontrahenta
  – profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych

Mille-Link Faktoring:

 • transakcja faktoringowa, w której Bank Millennium wypłaca klientowi środki za nabyte wierzytelności najpóźniej w terminie ich płatności, natomiast kontrahent uzyskuje od banku dodatkowy termin na spłatę swojego zobowiązania
 • finansowanie udzielane jest kontrahentowi bez konieczności ustanawiania przez niego dodatkowych zabezpieczeń
 • koszty finansowania do terminu płatności wierzytelności ponosi klient (o ile korzysta z wypłaty środków przed terminem płatności), natomiast po terminie płatności – kontrahent
 • Bank Millennium oferuje:
  – finansowanie nabytych przez Bank wierzytelności przed terminem płatności lub w terminie ich płatności w zależności od potrzeb klienta
  – ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności
  – monitoring płatności kontrahentów
  – profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych

Faktoring odwrotny:

 • usługa finansowa polegająca na zarządzaniu zobowiązaniami i płatnościami klienta
 • produkt skierowany do odbiorców towarów lub usług, którzy chcieliby otrzymywać od swoich dostawców dłuższe terminy płatności albo realizować skonta za wcześniejsze płatności
 • na podstawie umowy klienta z Bankiem Millennium regulowane są jego zobowiązania z tytułu faktur wystawionych przez dostawców
 • Bank Millennium oferuje:
  – zarządzanie zobowiązaniami klienta wobec dostawców powstałych z tytułu dostaw towarów lub usług
  – przejęcie ryzyka braku spłaty zobowiązania przez klienta
  – finansowanie klienta po terminie płatności wierzytelności
  – finansowanie dostawców klienta