Bank Millennium faktoring

Faktoring polega na nabywaniu i finansowaniu wierzytelności, należnych od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług oraz świadczeniu na rzecz klientów szeregu dodatkowych usług. W ofercie Banku Millennium znajdują się następujące rodzaje faktoringu:

Faktoring Niepełny:

 • kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami Klienta oraz finansowanie jego bieżącej działalności.
 • produkt usprawnia zarządzanie portfelem wierzytelności, a finansowanie dopasowane jest do aktualnych potrzeb klienta, który ma możliwość decydowania o ostatecznym kształcie usługi
 • do transakcji Faktoringu Niepełnego klient może zgłosić wybranych przez siebie kontrahentów krajowych, jednakże rozliczenia prowadzone są zarówno w polskich złotych, jak i w walutach obcych
 • Bank Millennium oferuje:
  – finansowanie nabytych wierzytelności
  – ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności
  – monitorowanie terminowości spłat
  – dochodzenie należności, w tym prowadzenie działań ponaglających w stosunku do opóźniających się kontrahentów (w zależności od ustaleń z Klientem)
  – profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych

Faktoring Pełny z Ubezpieczeniem:

 • Bank Millennium przejmuje na siebie ryzyko braku płatności od kontrahenta krajowego lub zagranicznego
 • możliwość uzyskania zabezpieczenia przed brakiem zapłaty za sprzedane towary lub usługi
 • dzięki ubezpieczeniu klient ma możliwość zgłoszenia do transakcji kontrahentów krajowych oraz zagranicznych a dokonanie oceny kontrahenta i przyznanie mu limitu nie wymaga przedstawiania jego sprawozdań finansowych
 • rozliczenia w ramach umowy faktoringowej są prowadzone w polskich złotych, oraz w walutach obcych
 • Bank Millennium oferuje:
  – finansowanie nabytych wierzytelności w ramach limitu przyznanego Klientowi i limitów kontrahentów
  – ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności
  – przejęcie przez Bank ryzyka niedokonania spłaty przez kontrahenta
  – profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych

Faktoring samorządowy:

 • produkt skierowany do dostawców jednostek samorządu terytorialnego
 • Bank Millennium zapewnia dostawcom pewne źródło finansowania kredytu kupieckiego bez konieczności badania ich sytuacji ekonomiczno-finansowej
 • w ramach podpisanej umowy faktoringowej Bank Millennium nabywa i finansuje wierzytelności przysługujące klientowi od jednostki samorządu terytorialnego oraz przejmuje ryzyko opóźnienia spłaty wierzytelności przez JST
 • finansowanie udzielane jest w wysokości 100% wartości nominalnej wierzytelności
 • możliwość dokonania spłaty przez JST w okresie dłuższym niż termin płatności
 • Bank Millennium oferuje:
  – finansowanie nabytych wierzytelności
  – ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności
  – przejęcie ryzyka opóźnienia spłaty wierzytelności przez JST
  – profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych

Inkaso płatności:

 • kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami Klienta
 • możliwość zgłoszenia do transakcji wybranych przez klienta kontrahentów
 • rozliczenia prowadzone są w polskich złotych oraz w walutach obcych
 • w ramach produktu Bank Millennium proponuje:
  – ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności
  – monitorowanie terminowości spłat
  – dochodzenie należności, w tym prowadzenie działań ponaglających w stosunku do opóźniających się kontrahentów (w zależności od ustaleń z Klientem)
  – profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych