Bank BPH inwestycje

Lokata 11% w pakietach
(dla klientów indywidualnych, klientów bankowości osobistej i prywatnej)

BPH TFI:
(dla klientów indywidualnych, klientów bankowości osobistej i prywatnej)

 • fundusze inwestycyjne BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
 • w ofercie BPH TFI znajdują się fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte
 • BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowyz wydzielonymi subfunduszami: BPH Skarbowy, BPH Obligacji 1, BPH Obligacji 2, BPH Obligacji Europy Wschodzącej, BPH Selektywny, BPH Stabilnego Wzrostu, BPH Aktywnego Zarządzania, BPH Akcji, BPH Akcji Globalny, BPH Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Akcji Europy Wschodzącej, BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej, BPH Globalny Żywności i Surowców
 • Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte BPH TFI: BPH SFIO Total Profit
 • BPH TFI posiada także w ofercie Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ), w które można inwestować w określonych okresach, kiedy przyjmowane są zapisy w ramach prowadzonej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych

Polisy inwestycyjne:
(dla klientów indywidualnych, klientów bankowości osobistej i prywatnej)

 • Pakiet Premium Profit Banku BPH:
  – program oszczędnościowo-ubezpieczeniowy, łączący sześciomiesięczną lokatę terminową oraz ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  – Polisa Premium Profit Banku BPH to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową, które zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych z możliwością budowania własnej strategii inwestycyjnej
  – ubezpieczycielem i zarządzającym ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi jest Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  – produkt umożliwia korzystanie z opcji inwestowania w kilkudziesięciu ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych
  – Lokata 6-miesięczna oprocentowana 11% w skali roku to lokata standardowa z kapitalizacją odsetek na koniec okresu lokowania środków
 • Premium Plan korzystne oszczędzanie:
  – ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną
  – możliwość korzystnego pomnażania oszczędności zgodnie z wybraną strategią oszczędzania
  – szeroki wachlarz inwestycji, umożliwiający dokonanie wyboru spośród kilkudziesięciu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lokujących środki na rynkach akcji, surowców, obligacji
  – 100% wpłaconej kwoty pracuje na zyski
  – minimalna wysokość miesięcznej składki to 200 zł.
  – wpłaty miesięczne, kwartalne, co pół roku lub co rok, po 10-tym roku polisowym można przejść na ubezpieczenie bezskładkowe albo zawiesić opłacanie składki
  – opcja dodatkowego powiększenia zysku dzięki możliwości wpłat składek dodatkowych, minimalna wysokość składki dodatkowej to 200 zł.
  – możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie na sumę 25.001, 50.001 i 100.001 zł 
 • Premium Plan oszczędzanie i ubezpieczenie:
  – program przygotowany wspólnie z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie
  – ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną
  – możliwość korzystnego pomnażania oszczędności zgodnie z wybraną strategią oszczędzania
  100% wpłaconej przez kwoty pracuje na zyski
  – minimalna wysokość miesięcznej składki: 200 zł.
  – dzięki kumulacji kapitału odsetki z inwestycji są doliczane do wkładu i procentują w kolejnych okresach
  – wpłaty miesięczne, kwartalne, co pół roku lub co rok, po 10-tym roku polisowym można przejść na ubezpieczenie bezskładkowe albo zawiesić opłacanie składki
  – możliwość wpłat składek dodatkowych pracujących na zwiększenie zysku
  – minimalna wysokość składki dodatkowej: 200 zł.
  – ubezpieczenie na życie na sumę 25.001, 50.001 i 100.001 zł
 • Premium Profit efektywne inwestowanie:
  – produkt przygotowany wspólnie z Nordea Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A.- ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową
  – produkt zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lokujących środki na rynkach akcji, surowców, obligacji z możliwością budowania własnej strategii inwestycyjnej
  – możliwość korzystania z opcji inwestowania w kilkudziesięciu ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych
  – umowa zawierana na czas nieokreślony
  – minimalna wysokość składki jednorazowej: 10.000 zł
  – możliwość wpłat składek dodatkowych pracujących, na zwiększenie zysku
  – minimalna wysokość składki dodatkowej: 500 zł
  – 100% wpłaconej kwoty pracuje na zyski

Produkty strukturyzowane: Lokata inwestycyjna Baryłka Złota:
(dla klientów indywidualnych, klientów bankowości osobistej i prywatnej)

 • lokata jest strukturyzowanym certyfikatem depozytowym w formie zbywalnych bankowych papierów wartościowych na okaziciela
 • oprocentowanie certyfikatów jest uzależnione od zachowania cen ropy naftowej Brent na bazie notowań kontraktów terminowych na Brent na giełdzie ICE
 • lokata umożliwia uzyskanie wysokiego oprocentowania – do 16% zainwestowanych środków w przypadku systematycznego wzrostu cen ropy naftowej w okresie 12 miesięcy
 • płynność inwestycji jest zachowana poprzez możliwość wycofania się z lokaty inwestycyjnej przed upływem oznaczonego w Warunkach Emisji okresu inwestycji i (poprzez odsprzedaż certyfikatów na rynku wtórnym w cyklach miesięcznych)
 • minimalna kwota inwestycji: 3.000 zł
 • odsetki są wypłacane na koniec inwestycji
 • gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału: 100% w Dniu Wykupu
 • gwarancja kapitału w trakcie trwania inwestycji: 92,5% (odkup na rynku wtórnym)
 • opłata subskrypcyjna: do 0,5%

Biuro Maklerskie:
(dla klientów indywidualnych, klientów bankowości osobistej i prywatnej)

 • w ofercie Biura Maklerskiego Banku BPH znajduje się:
  – obsługa rachunków inwestycyjnych i rachunków praw pochodnych oraz praw majątkowych
  – pośrednictwo w zawieraniu transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynkach NewConnect,Catalyst i BondSpot
  – dostęp do pierwszych ofert publicznych oraz możliwość uczestnictwa w wezwaniach
  – dostęp do rynków zagranicznych i ponad 3500 instrumentów finansowych, w tym do pełnej oferty transakcyjnej CFD oraz Forex

Fundusze inwestycyjne:
(dla klientów indywidualnych)

 • Biuro Maklerskie Banku BPH oferuje możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne
 • sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych prowadzona jest poprzez sieć Punktów Przyjmowania Zleceń zlokalizowanych w Oddziałach Banku BPH na terenie całego kraju
 •  Pakiet MIX Korzyści Banku BPH w skład którego wchodzi umowa lokaty na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 11% w skali roku i kapitalizacją odsetek na koniec okresu oraz umowa o uczestnictwo w wybranym Planie Inwestycyjnym