Bank BPH finansowanie bieżącej działalności

TransFinancing

Forfaiting:

 • Forfaiting to wykup średnio lub długoterminowych należności handlowych (krajowych) realizowany bez regresu do zbywcy wierzytelności
 • Bank BPH umożliwia realizację wielu modeli transakcji forfaitingowych, takich jak:
  – dyskonto wpływów z akredytywy eksportowej
  – wykup wierzytelności zabezpieczonych cesją praw z polisy KUKE, z gwarancjami Skarbu Państwa; produkt szczególnie przeznaczony dla eksporterów działających na rynkach wysokiego ryzyka
  – forfaiting wierzytelności wobec jednostek samorządu terytorialnego
  – forfaiting wierzytelności wobec Skarbu Państwa
  – forfaiting zabezpieczony cesją praw z gwarancji bankowej/akredytywy stand-by
  – forfaiting innych wierzytelności
 • Bank BPH umożliwia w ramach forfaitingu krótkoterminowe finansowanie, oparte o dyskonto należności handlowych, zabezpieczone cesją praw z umów ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego

Kredyt dyskontowy:

 • kredyt dyskontowy umożliwia finansowanie posiadacza weksla poprzez zdyskontowanie weksla
 • kwotę kredytu stanowi tzw. suma wekslowa
 • kwota kredytu stanowi równowartość sumy wekslowej pomniejszonej o dyskonto, czyli obliczone wcześniej oprocentowanie kredytu, oraz prowizje
 • termin, na jaki udzielany jest kredyt dyskontowy, uzależniony jest od terminu wykupu weksla
 • walutą kredytu dyskontowego jest PLN
 • weksel w ramach kredytu dyskontowego musi być złożony tylko przez firmę będącą posiadaczem weksla
 • kredyt udzielany w formie jednorazowej transakcji (gdy kredytobiorca chce zdyskontować jednorazowo jeden lub więcej weksli) lub w formie cyklicznych transakcji. Wówczas udzielany kredyt dyskontowy przyjmuje formę linii dyskontowej: kredytobiorcy przyznawany jest limit, do wysokości którego Bank dyskontuje weksle
 • limit może być odnawialny (każdy wykup weksla przez dłużnika powoduje odnowienie limitu),  oraz nieodnawialny (wykup weksla przez dłużnika nie powoduje odnowienia limitu)