PKO Bank Polski ubezpieczenia w iPKO

Ubezpieczenia majątkowe:

 • PZU Dom – zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko: kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu i poza miejscem ubezpieczenia, zalanie, powódź, ogień, eksplozja, grad, huragan, śnieg, osuwanie się ziemi, dewastacje mienia (nie dotyczy budynków na etapie budowy) oraz inne zdarzenia losowe. Ubezpieczeniem PZU DOM mogą zostać objęte: ruchomości domowe i stałe elementy, nieruchomości, budynki mieszkalne, lokale mieszkalne oraz garaże.

Ubezpieczenia turystyczne:

 • Wojażer – PZU Pomoc w Podróży  – ubezpieczenie przeznaczone dla klientów indywidualnych, podróżujących zarówno w kraju jak i za granicą. Pozwala ubezpieczyć zarówno siebie jak i inną osobę. W zakresie podstawowym ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów:
  – leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w sytuacjach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, konsultacji medycznych, zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw, środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, badań pomocniczych zleconych przez lekarza, pobytu w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji
  – transportu medycznego
  – leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych
  – leczenia związanego z ciążą i porodem- naprawy albo zakupu protez i okularów korekcyjnych
  – organizacji usług assistance