PKO Bank Polski ubezpieczenia

Superochrona Domów i Lokali Mieszkalnych:

 • ubezpieczenie dla klientów zaciągających: kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny, kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT biznes, pożyczkę hipoteczną, kredyt konsolidacyjny, kredyt hipoteczny MIX, kredyt mieszkaniowy z dopłatami
 • ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w następstwie: ognia, uderzenia pioruna, powodzi, śniegu, zalania, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, przepięcia, lawiny, upadku pojazdu powietrznego, uderzenia pojazdu, aktów terroryzmu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzewa lub masztu, dewastacji
 • dodatkowym ubezpieczeń od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, mogą zostać objęte ruchomości domowe
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
 • bezpłatne usługi Assistance Dom
 • ubezpieczenie według wartości nowej odtworzeniowej

Ubezpieczenie mieszkań:

 • ubezpieczenie oferowane posiadaczom rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, za wyjątkiem posiadaczy SUPERKONTA GRAFFITI
 • ubezpieczenie obejmuje ruchomości domowe wraz ze stałymi elementami mieszkania, znajdujące się w ubezpieczonym mieszkaniu oraz w piwnicy w domach jednorodzinnych, ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem oraz odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego w miejscu zamieszkania
 • bezpłatne ubezpieczenie Assistance Dom
 • dwa warianty ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: 10 000 zł i 20 000 zł
 • ubezpieczenie obejmuje zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem i rabunek, zaginięcie ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub w czasie akcji ratowniczej, zdarzenia, w związku z którym ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej

Ubezpieczenie na życie SUPEROPIEKA:

 • ubezpieczenie dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
 • do wyboru trzy warianty ubezpieczenia:
  – Wariant I SUPEROPIEKA
  – Wariant II SUPEROPIEKA GOLD – dostępny dla posiadaczy ZŁOTEGO KONTA i rachunku PLATINIUM
  – Wariant III SUPEROPIEKA PLATINIUM – dostępny dla posiadaczy rachunku PLATINIUM
 • sumy ubezpieczeń: wariant I – SU 10000 zł, wariant II: SU 35000 zł, wariant III: SU 65000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym:

 • ubezpieczenie stworzone przy współpracy PZU 
 • ubezpieczenie dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z wyjątkiem posiadaczy SUPERKONTA GRAFFITI
 • ubezpieczenie chroniące ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez niego lub członków jego najbliższej rodziny czynności w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia
 • do wyboru dwa warianty ubezpieczenia:suma gwarancyjna 10 000 zł i 30 000 zł

Ubezpieczenie na szóstkę:

 • ubezpieczenie dla posiadaczy kart kredytowych: „Studencka” – PKO Visa Electron STUDENT, „Błękitna” – PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic, „Srebrna” – PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerska karta PKO VITAY, „Złota” – PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, partnerska karta PKO VITAY, „Platinium” – PKO MasterCard Platinium, „Infinite” – PKO Visa Infinite
 • ubezpieczenie zawierane na jeden miesiąc, począwszy od objęcia ochroną ubezpieczeniowa i podlega przedłużeniu na kolejne miesięczne okresy ubezpieczenia
 • w zależności od rodzaju karty kredytowej ubezpieczenie obejmuje: ubezpieczenie zakupów, ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny, ubezpieczenie gotówki od rabunku, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie Assistance medyczne i Assistance DOM

Ubezpieczenie spłaty kredytu:

 • ubezpieczenie dla osób fizycznych, korzystających z kart: PKO MasterCard Platinium, PKO Visa Infinite , PKO Visa Electron STUDENT, PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic (błękitna), PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, Partnerska karta PKO VITAY (srebrna), PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, Partnerska karty PKO VITAY (złota)
 • ubezpieczenie obejmuje: ubezpieczenie na życie oraz niezdolność do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem posiadaczy ROR w PKO BP, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy posiadaczy kart kredytowych PKO BP

Ubezpieczenie podróżne:

 • bezpłatne ubezpieczenie dla posiadaczy złotych kart kredytowych PKO Banku Polskiego
 • ubezpieczenie odpłatne dla posiadaczy studenckich, błękitnych oraz srebrnych kart kredytowych PKO Banku Polskiego
 • ubezpieczenie obejmuje: koszty leczenia, koszty transportu i repatriacji, koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”, odpowiedzialność cywilną oraz koszty opóźnienia lotu

Ubezpieczenie bezpieczna karta:

 • bezpłatne ubezpieczenie dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych: Student, Błękitna, Srebrna, Złota, Platynowa i Infinite
 • w zależności od posiadanej karty zakres ubezpieczenia obejmuje: nieuprawnione użycie karty, rabunek gotówki pobranej przy użyciu karty z bankomatu albo terminala POS, bezpieczny portfel, usługi assistance