PKO Bank Polski Program Europejski

Program Europejski skierowany jest do właścicieli projektów, czyli podmiotów składających wnioski o wsparcie, jak i wykonawców i podwykonawców tych projektów oraz dostawców niezbędnych usług. W ofercie Programu Europejskiego klienci, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty współfinansowane z funduszy unijnych, mogą skorzystać z usług i produktów bankowych PKO Banku Polskiego, ułatwiające uzyskanie refundacji:

Doradztwo– podstawowe usługi doradcze dotyczące możliwości uzyskania wsparcia, świadczone przez pracowników PKO BP lub firmy doradcze

 Finansowanie – zapewnienie źródeł finansowania projektu w części objętej dotacją (finansowanie pomostowe) oraz w zakresie pozostałych wydatków. Główne oferowane produkty finansowe to:

Dla beneficjenta środków pomocowych:

 • Kredyt technologiczny udzielany jest na realizację inwestycji technologicznej, częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej przyznawanej przedsiębiorcy
 • Kredyt pomostowy zapewnia beneficjentowi zachowanie płynności finansowej w trakcie realizacji projektu (w okresie od momentu wydatkowania środków do momentu ich refundacji). Udzielany do wysokości dotacji, na okres do momentu jej uzyskania.
 • Kredyt pod dotacje UE oferowany jest przedsiębiorcom o dobrej kondycji finansowej. Udzielany jest on firmom posiadającym umowę o dofinansowanie projektu. Jako zabezpieczenie spłaty tego kredytu PKO Bank Polski przyjmuje cesję wierzytelności z umowy o dofinansowanie oraz weksel własny in blanco, a także stosuje ograniczenia dokumentacyjne.
 • Kredyt współfinansujący umożliwia uzupełnienie bądź całkowite sfinansowanie wkładu własnego projektodawcy w realizowany projekt.
 • Promesa kredytowa umożliwia podmiotom ubiegającym się o pomoc unijną wykazanie wobec Instytucji Zarządzającej wiarygodnego montażu finansowego dotyczącego planowanego projektu. Wystawiana jest na okres do 6 miesięcy.
 • Emisja obligacji komunalnych stanowi dogodną formę finansowania inwestycji w przypadku dużych projektów realizowanych przez samorządy terytorialne. Bank gwarantuje uplasowanie emisji na rynku, co daje beneficjentowi pewność pozyskania środków. W przypadku tej formy bankowej obsługi projektów nie jest wymagane stosowanie prawa zamówień publicznych.

Rozliczenia i zabezpieczenia to bankowe wsparcie procesu prawidłowej i terminowej realizacji projektu, w tym dokonywania płatności i rozliczeń. Podstawowe produkty i usługi:

 • Wyodrębniony rachunek projektu ułatwia zarządzanie przepływami finansowymi projektu i ich monitorowanie, stanowiąc jednocześnie rachunek docelowy, na który wpływają środki z dotacji.
 • Akredytywa dokumentowa stanowi formę rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu handlowego, minimalizująca ryzyko związane z transakcją, co umożliwia zapewnienie terminowej dostawy towaru i wykonania usługi.
 • Gwarancja bankowa to zabezpieczenie transakcji handlowych, która może być stosowana zarówno przez beneficjenta środków pomocowych jak i wykonawców i dostawców
 • Inne operacje rozliczeniowo- zabezpieczające (w tym operacje skarbowe)
 •                          

   

Dla wykonawcy projektu unijnego:

 • Kredyt obrotowy
 • Gwarancja bankowa