PKO Bank Polski lokaty dla firm

Depozyt automatyczny:

 • uzyskanie wyższych zysków z oprocentowania rachunków depozytów automatycznych w stosunku do środków na rachunkach bieżących firmy
 • możliwość wielokrotnego automatycznego lokowania zgromadzonych środków na rachunku bieżącym/rachunku bieżącym typu PARTNER
 • możliwość przedłużania okresu umownego o otwieranie depozytów automatycznych
 • umowa zawierana na okres 3 miesięcy
 • waluta: PLN, EUR, USD, CHF, GBP
 • oprocentowanie według stałej lub zmiennej stopy procentowej
 • bezgotówkowa wypłata odsetek, które są dopisywane do rachunku depozytu automatycznego a następnie przekazywane wraz z kwotą depozytu automatycznego na rachunek bieżący lub rachunek bieżący typu PARTNER.
 • wpłata minimalna: 100.000 PLN, dla walut wymienialnych: 50.000 EUR, 50.000 USD, w przypadku CHF lub GBP – równowartość 75.000 EUR wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy o otwieranie depozytów automatycznych.

Lokata negocjowana:

 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych
 • indywidualnie uzgadniany termin trwania lokaty: od 1 do 365/366 dni
 • stałe oprocentowanie ustalane na podstawie bieżącej sytuacji na rynku międzybankowym
 • możliwość zerwania lokaty przed terminem
 • możliwość wykorzystania lokaty terminowej jako zabezpieczenia zobowiązań wobec PKO BP
 • lokata otwierana w: PLN, EUR, USD, CHF, GBP
 • wpłata minimalna: 100.000 PLN, 25.000 EUR, 25.000 USD, 25.000 CHF, 25.000 GBP

Lokata standardowa:

 • możliwość inwestowania nadwyżki finansowej
 • możliwość wyboru sposobu oprocentowania lokaty w zależności od kwoty oraz okresu jej trwania
 • możliwość otwierania i prowadzenia wielu rachunków lokat terminowych
 • lokata dostępna w walucie: PLN, EUR, USD, CHF, GBP
 • wpłata minimalna: 2.000 PLN, 2.000 USD, 1.000 GBP, 2.300 CHF, 1.400 EUR
 • okres umowy uzależniony jest od waluty lokaty:
  – w PLN: 7, 14 i 21-dniowe oraz 1, 2, 3, 6 i 12-miesięczne
  – w walutach wymienialnych: 7, 14 i 21-dniowe oraz 1, 3, 6 i 12-miesięczne
 • oprocentowanie dla rachunków lokat terminowych w PLN:
  – oprocentowanie stałe dla lokat 7, 14 i 21-dniowych oraz 1, 2 i 3-miesięcznych lub
  – zmienne dla lokat 6 i 12-miesięcznych
 • wysokość stopy procentowej uzależniona jest od kwoty lokaty (progi kwotowe)
 • oprocentowanie dla rachunków lokat terminowych w walutach wymienialnych:
  – oprocentowanie stałe dla lokat 7, 14 i 21-dniowych oraz 1 i 3-miesięcznych lub
  – zmienne dla lokat 6 i 12-miesięcznych