PKO Bank Polski Kredyty Inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny dla klientów rynku mieszkaniowego:

 • kredyt proponowany deweloperom, zarządcom nieruchomości, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom mieszkaniowym
 • kredyt udzielany na finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności, finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych lub na refinansowanie wydatków inwestycyjnych, poniesionych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt
 • kredyt udzielany  w PLN, EUR, USD, CHF
 • maksymalna wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie
 • kredyt udzielany w wysokości nie więcej niż 100% wartości netto
 • minimalny udział środków własnych kredytobiorcy wynosi 20 % wartości netto przedsięwzięcia inwestycyjnego

Kredyt inwestorski NOWY DOM sprzedaż:

 • kredyt przyznawany deweloperom, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym oraz zarządcom nieruchomości
 • kredyt udzielany na finansowanie celów, związanych z:
  – realizacją inwestycji mieszkaniowych,
  – refinansowaniem kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych,
  – pokryciem kosztów nabycia prawa do nieruchomości wraz z rozpoczętą na niej inwestycją mieszkaniową,
  – nabyciem pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych w celu przebudowy na mieszkalne
 • kredyt dostępny w walucie: PLN, USD, EUR lub CHF
 • możliwość sfinansowania do 100% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, w zależności od celu kredytowania i wartości zabezpieczenia
 • maksymalna wysokość kredytu w przypadku zabezpieczenia hipotecznego, nie może być wyższa niż 80% (dla kredytu w walucie polskiej) lub 75% (dla kredytu w walucie wymienialnej) wartości finansowanej nieruchomość lub innej nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym
 • okres kredytu uzależniony jest od celu kredytowania oraz od źródeł spłaty kredytu jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy
 • oprocentowanie zmienne

Kredyt inwestorski NOWY DOM zakup:

 • kredyt dla spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami
 • kredyt dostępny w: PLN, USD, EUR lub CHF
 • oprocentowanie zmienne
 • kredyt udzielany w celu: 
  – nabycia nieruchomości gruntowych
  – refinansowania kosztów nabycia nieruchomości gruntowych
  – nabycia wolno stojących obiektów infrastruktury technicznej
  – nabycia budynków wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych
  – finansowania kosztów scalania lub podziału nieruchomości będącej własnością lub będącej w użytkowaniu wieczystym odbiorców oraz kosztów związanych z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków
  – spłaty zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe
  – finansowania kosztów nabycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której znajdują się budynki i inne urządzenia będące własnością odbiorców

Kredyt inwestorski NOWY DOM wynajem:

 • kredyt dla deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości
 • kredyt dostępny w walucie: PLN, USD, EUR lub CHF
 • okres na jaki może zostać udzielony kredyt uzależniony jest od celu kredytowania oraz od źródeł spłaty kredytu jednakże nie dłużej niż 25 lat od dnia zawarcia umowy
 • finansowanie do 100% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, w zależności od celu kredytowania i wartości zabezpieczenia
 • maksymalna wysokość kredytu w przypadku zabezpieczenia hipotecznego, nie może być wyższa niż 80% (dla kredytu w walucie polskiej) albo 75% (dla kredytu w walucie wymienialne) wartości finansowanej nieruchomość lub innej nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym
 • kredyt udzielany na finansowanie celów związanych z:
  – realizacją inwestycji mieszkaniowych
  – refinansowaniem kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych
  – pokryciem kosztów nabycia prawa do nieruchomości wraz z rozpoczętą na niej inwestycją mieszkaniową
  – nabyciem pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych w celu przebudowy na mieszkalne

Kredyt NASZ REMONT:

 • kredyt oferowany spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym
 • kredyt przyznawany na finansowanie remontów i modernizacji nieruchomości i urządzeń infrastruktury oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w innych bankach
 • kredyt udzielany na okres 20 lat od dnia zawarcia umowy kredytu
 • kredyt dostępny w polskich złotych
 • kredyt udzielany w wysokości: do 750.000 PLN – do 100% kosztów remontu, powyżej 750.000 PLN – do 80% kosztów remontu, kredyt na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w innych bankach – do 100% zadłużenia
 • minimalna wysokość kredytu: 10.000 PLN

Kredyt NASZ REMONT w opcji niskokwotowej:

 • kredyt oferowany spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym
 • kredyt przyznawany na finansowanie remontów lub napraw nieruchomości i infrastruktury
 • kredyt dostępny w złotych polskich
 • wysokość kredytu: od 5 000 do 100 000 zł.
 • finansowane do 100% kosztów remontu albo spłaty kredytu w innym banku
 • brak wymagalności wkładu własnego
 • maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy

Kredyt inwestorski NASZ REMONT z premią z BGK:

 • kredyt udzielany wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom
 • kredyt udzielany na finansowanie realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz przedsięwzięć remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r. 
 • okres kredytowania nie może być dłuższy niż 20 lat, licząc od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia wniesienia ostatniej raty spłaty
 • brak wymagalności wkładu własnego
 • minimalna wartość kredytu: 10.000 PLN
 • kredyt udzielany do 100% całkowitego kosztu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego albo przedsięwzięcia remontowego

Kredyt na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami oprocentowania przez BGK dla klientów rynku mieszkaniowego:

 • kredyt dla deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i pośredników w obrocie nieruchomości
 • kredyt przyznawana na 10 lat od dnia zawarcia umowy
 • oprocentowanie zmienne, w wysokości 1,10 stopy redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim w stosunku rocznym
 • kredyt udzielany na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez BGK dla klientów rynku mieszkaniowego
 • brak prowizji za udzielenie kredytu