PKO Bank Polski gwarancja własna w obrocie krajowym

Gwarancja własna w obrocie krajowym:

  • oferta skierowana do klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji finansowych strategiczne oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
  • produkt pozwala na zabezpieczenie transakcji handlowej albo zawartej umowy
  • PKO Bank Polski udziela gwarancji: przetargowych (wadialnych), zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, spłaty kredytu, zapłaty rat leasingowych, zapłaty długu celnego, zapłaty, uregulowania zobowiązań z innych tytułów
  • możliwość negocjowania warunków umowy
  • wypłata środków z tytułu udzielonej gwarancji dokonywana jest w przypadku gdy zleceniodawca nie wypełni swoich zobowiązań umownych wobec beneficjenta i beneficjent zwróci się do PKO BP z żądaniem zapłaty
  • należność z tytułu gwarancji, zostaje przeniesiona na rachunek kredytowy, otwarty na rzecz klienta, z datą dokonanej wypłaty
  • spłata jednorazowa w formie bezgotówkowej poprzez obciążenie rachunku bieżącego zleceniodawcy
  • gwarancja udzielana w PLN, EUR, CHF, USD