PKO Bank Polski finansowanie JST

Emisja obligacji komunalnych:

 • finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz refinansowanie spłat dotychczasowego zadłużenia
 • brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń
 • jednostka samorządu terytorialnego określa strukturę emisji, maksymalne terminy wykupu, okres karencji, możliwość rolowania zadłużenia
 • ze środków z emisji obligacji komunalnych istnieje możliwość sfinansowania przez JST realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków UE

Kredyt w rachunku kredytowym dla JST:

 • produkt przygotowany dla jednostek samorządu terytorialnego
 • kredyt udzielany na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytulu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek przez JST
 • kredyt udzielany w PLN
 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb danej jednostki samorządowej
 • okres kredytowania: do 5 lat lub zgodnie z okresem kredytowania określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • możliwość karencji w spłacie kapitału – do 3 lat lub zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz zawieszenia spłaty odsetek w okresie do 12 miesięcy

Kredyt obrotowy odnawialny:

 • kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów rynku korporacyjnego
 • kredyt udzielany:
  – na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  – na finansowanie innych zobowiązań
  – na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  – na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  – na spłatę wcześniej zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • kredyt udzielany w: PLN EUR USD CHF
 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie
 • okres kredytowania: maksymalnie 12 miesięcy, w przypadku banków oraz instytucji kredytowych – 60 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym dla JST:

 • kredyt dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego
 • kredyt udzielany na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego
 • kredyt udzielany w PLN
 • okres kredytowania: do 5 lat
 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie do potrzeb danej jednostki samorządowej