ING Bank Śląski zarządzanie środkami finansowymi

 • Produkty depozytowe  – W ramach oferty produktów depozytowych ING Bank Śląski proponuje depozyty i lokaty terminowe. Klient otrzymuje możliwość indywidualnego ustalenia warunków, w tym terminu oraz waluty depozytu. Może skorzystać z automatycznej prolongaty depozytu oraz samodzielnie zadecydować o wypłacie odsetek lub doliczeniu ich do kapitału, w zależności od preferencji. Klient otrzymuje także możliwość negocjowania oprocentowania i korzystania z aktualnych stawek rynku międzybankowego.
 • Produkty rozliczeniowe– Klienci korporacyjni mogą skorzystać z oferowanych przez ING Bank Śląski produktów z zakresu obsługi płatności i rozliczeń, które pozwalają usprawnić prowadzone operacje, obniżyć koszty działalności oraz podnieść efektywność zarządzania płynnością finansową.
  Rachunki – Elastyczna oferta rachunków, która może być dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. W ramach oferty bank otwiera i prowadzi rachunki w mało powszechnych walutach. Na prośbę klienta, może zostać udostępniona usługa automatycznego transferu sald pomiędzy rachunkami firmy. Istnieje możliwość pobierania różnorodnych raportów o saldach i transakcjach, a firmy działające na rynkach zagranicznych otrzymają międzynarodowy dostęp do rachunku.
  Przelewy – W ofercie ING Banku Śląskiego dostępne są produkty w zakresie przelewów krajowych i zagranicznych.
  Zarządzanie należnościami – Klientom, którzy posiadają wielu płatników, oferowany jest System Identyfikacji Masowych Płatności, czy SIMP Matching. Produkty identyfikację konkretnych płatników, płatności i faktur oraz automatyczne dokonywanie księgowań w systemach finansowo-księgowych klienta. ING Bank wspiera proces uzgadniania płatności przychodzących z płatnościami oczekiwanymi. W celu wyeliminowania zatorów płatniczych oraz terminowemu rozliczaniu zobowiązań proponowane są dodatkowo: Polecenie Zapłaty oraz Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie. ING Bank przejmuje proces dystrybucji Formularzy Zgody oraz automatycznego ponawiania odrzuconych instrukcji realizacji Polecenia Zapłaty lub GOBI.
  Obsługa gotówkowa  – ING Bank proponuje kompleksową obsługę wpłat i wypłat gotówkowych wraz z transportem gotówki z siedziby klienta do ING Banku, dostawą gotówki bezpośrednio do siedziby firmy, przeliczeniem nieuporządkowanych wpłat i generowaniem niestandardowych raportów. Podmiotom, które rozliczają się w formie gotówkowej z osobami fizycznymi, ING proponuje System Wypłat Elektronicznych. Usługa umożliwia dokonanie wypłaty w dowolnym oddziale ING Banku, a także umożliwia automatyczną awizację wypłat oraz dowolność w wyborze struktury nominałów.
  Karty płatnicze –  Klientom korporacyjnym oferowany jest szereg kart, które działają w systemie Visa i Mastercard. ING Bank Śląski proponuje także  indywidualne karty przedpłacone, które pozwolą wyeliminować problemy logistyczne związane z dystrybucją nagród rzeczowych, bonów towarowych, wypłatą premii, świadczeń i bonów okazjonalnych.
  Kanały elektroniczne/Bankowość internetowa – W ramach oferty ING Bank proponuje korzystanie z systemów bankowości internetowej: ING BusinessOnLine oraz ING Online. Firmom działającym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej proponowane jest skorzystanie z ING Online Regional Site, który zapewnia dostęp do lokalnych rachunków bankowych w międzynarodowych firmach. Funkcjonalność oferowana jest w ośmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii, Rosji, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech.
 • Rozwiązania wspomagające zarządzanie płynnością – Z myślą o grupach kapitałowych oraz podmiotach o rozbudowanych strukturach organizacyjnych, ING Bank od wielu lat tworzy kompleksowe rozwiązania optymalizujące zarządzanie płynnością. Propozycje banku umożliwiają efektywne zarządzanie kosztami i przychodami finansowymi grupy na szczeblu krajowym i międzynarodowym.