ING Bank Śląski specjalistyczna oferta kredytowa

 • Kredyt technologiczny udzielany jest przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na realizację inwestycji technologicznych, na mocy umowy o współpracy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt może być przeznaczony na: zakup, wdrożenie nowej lub własnej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Część zadłużenia może zostać spłacona przez BGK w formie premii technologicznej. Kwota dotacji przekazana przedsiębiorcy na spłatę części kapitału kredytu technologicznego pochodzi ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Jest ona wyliczana w oparciu o wysokość kredytu technologicznego. Kwota dotacji obejmuje wydatki poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej. Środki z dotacji nie mogą przekroczyć 4 mln PLN oraz nie mogą przekroczyć maksymalnej intensywności określonej w „Mapie pomocy regionalnej”.
 • Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania oferowane są przez ING Bank Śląski przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Oferta skierowana jest do klientów prowadzących lub podejmujących działalność w rolnictwie. W ofercie ING Banku Śląskiego znajdują się nisko oprocentowane kredyty inwestycyjne i obrotowe (klęskowe), które mogą być przeznaczone na: realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych, wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami.
  Otrzymywanie dopłat z ARiMR do oprocentowania gwarantowane jest przez cały okres kredytowania, a spłata kredytu może zostać rozłożona nawet na 15 lat. Kredyt udzielany jest w polskich złotych.
 • Kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału przez ARiMR przeznaczone są na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału przez ARiMR. Kredyt udzielany w złotówkach na okres od 5 do 10 lat. Wymagany wkład własny – na poziomie minimum 20% kosztów inwestycji. Wysokość pomocy w formie częściowej spłaty kredytu – nie więcej niż 35% kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż 75 tys. PLN. Wypłata częściowej spłaty kapitału – w dwóch ratach: I rata – 75% kwoty pomocy – wypłacana po zrealizowaniu inwestycji, II rata – 25% kwoty pomocy – wypłacana na koniec okresu kredytowania.
 • Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych skierowany jest do osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Środki z kredytu mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego lub powiększenia obecnego gospodarstwa rolnego, a także utworzenia lub powiększenia działu specjalnego produkcji rolnej. Kredyt jest udzielany w złotówkach na maksymalnie 15 lat.
 • Kredyty z premią BGK ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów– w ramach kredytu oferowany jest:
  – Kredyt z premią termomodernizacyjną
  oferowany właścicielom lub zarządcom budynku mieszkalnego, budynku zbiorowego zamieszkania, budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, służącego do wykonywania przez nie zadań publicznych i stanowiącego jej własność, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, zamierzających zrealizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w wyniku którego:
  – nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania lub podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania
  – nastąpi zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  – zostaną wykonane przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków lub
  – nastąpi zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.
  Korzystający z kredytu mogą liczyć na pomoc Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który udziela premii termomodernizacyjnej w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych w audycie energetycznym oszczędności kosztów energii. Jednym z warunków otrzymania premii jest pozytywna weryfikacja przez BGK audytu energetycznego (rodzaj specjalnej analizy, celem której jest wykazanie oszczędności kosztów energii, wynikających z planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego), który należy dołączyć do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej.
  – Kredyt z premią remontową –
  przeznaczony jest dla spółdzielni mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego, będących jednocześnie właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego poddawanego remontowi, jeżeli użytkowanie tego budynku rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. W wyniku realizacji inwestycji musi nastąpić zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną do tego budynku na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.
  W spłacie kredytu pomaga Fundusz Termomodernizacji i Remontów, udzielający premii remontowej w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia. W przypadku wnioskowania o kredyt z premią remontową należy dołączyć do wniosku o przyznanie premii remontowej audyt remontowy.
 • Kredyt na sfinansowanie należności ubezpieczonych w KUKE S.A. umożliwia zmniejszenie ryzyka wynikającego z zawarcia kontraktu z mało znanym kontrahentem oraz zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez zaproponowanie kontrahentowi odroczenia płatności za towar lub usługę. Kredyt przygotowany dla przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce, realizujących sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Zapłaty za faktury dokonuje ING Bank ze środków z kredytu. Głównym zabezpieczeniem kredytu jest cesja praw z polisy KUKE S.A.
 • Poręczenia i gwarancje BGK umożliwiają ubieganie się o kredyt, pomimo krótkiej historii kredytowej lub zbyt niskiej wartości aktywów przeznaczonych na zabezpieczenie. Poręczeniem lub gwarancją BGK może zostać objęty kredyt zaciągany przez rezydenta i przeznaczony w szczególności na: realizację projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE, projekty infrastrukturalne, przedsięwzięcie związane z rozwojem sektora MŚP – w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.
  Poręczenie lub gwarancja może objąć maksymalnie 80% kwoty kredytu (bez odsetek), jednakże nie mniej niż 100 tys. PLN i nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 10 mln EUR.
  Roczny koszt poręczenia jest stały w całym okresie obowiązywania poręczenia/gwarancji i uzależniony jest od klasy ryzyka wyznaczanej przez BGK przy udzieleniu poręczenia lub gwarancji.