ING Bank Śląski SIMP i polecenie zapłaty

SIMP (System Identyfikacji Masowych Płatności) służy wyeliminowaniu zatorów płatniczych oraz terminowemu rozliczaniu zobowiązań z kontrahentami.

System SIMP służy identyfikowaniu opłat wnoszonych do jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty zewnętrzne. Dokonana przez system SIMP identyfikacja transakcji stanowi podstawę do dokonywania ich automatycznego księgowania w systemie finansowo- księgowym Jednostki.

Automatyczne rozksięgowanie płatności przychodzących możliwe jest dzięki plikom elektronicznym, które zawierają informacje dotyczące wpłat wraz z kodami jednoznacznie identyfikującymi płatników. Pliki te tworzone są w systemie SIMP i przekazywane przez ING Bank Śląski drogą elektroniczną.

Uzupełnieniem usługi SIMP jest Polecenie Zapłaty. To bezgotówkowa forma rozliczeń, w której inicjatorem transakcji jest JST. Transfer środków wymaga jednorazowej zgody dłużnika na obciążanie jego rachunku bankowego należnymi wierzycielowi kwotami w ustalonych terminach płatności oraz elektronicznej dyspozycji wierzyciela. Usługa przygotowana jest dla klientów rozliczających się cyklicznie z dużą liczbą kontrahentów.