ING Bank Śląski lokaty strukturyzowane

  • Transakcja DCD to krótkoterminowa formą lokowania nadwyżek finansowych, skierowaną  do klientów zainteresowanych możliwością uzyskania wyższej rentowności, niż przy standardowych produktach lokacyjnych, akceptujących jednocześnie związane z transakcją ryzyko kursowe. Środki powierzane ING Banku Śląskiemu są w określonej walucie (walucie podstawowej), przy czym zwrot zainwestowanych środków wraz z odsetkami może nastąpić w tej samej walucie lub w walucie zastępczej. Obie waluty określane są przed zawarciem transakcji. Waluta, w której nastąpi spłata depozytu, zależy od kształtowania się uzgodnionego między stronami transakcji kursu walutowego względem fixingu NBP z dnia rozliczenia. Jeżeli na podstawie ich porównania waluta podstawowa zyskała na wartości wobec waluty zastępczej, to spłata nastąpi w walucie zastępczej po przewalutowaniu według kursu uzgodnionego w momencie zawierania transakcji. Transakcja DCD oferuje zatem możliwość uzyskania wyższego oprocentowania, niż w przypadku tradycyjnych depozytów, wiąże się jednak z ryzykiem kursowym.
  • Transakcja DCD z barierą różni się od transakcji DCD wprowadzeniem dodatkowego parametru transakcji – kursu barierowego. Uzgadniając ten kurs z Bankiem, ograniczone zostaje ryzyko kursowe transakcji. Wypłata depozytu w walucie zastępczej (po przewalutowaniu według kursu uzgodnionego między stronami w momencie zawierania transakcji) następuje bowiem dopiero wtedy, gdy na podstawie porównania kursu barierowego z fixingiem NBP z dnia rozliczenia, waluta podstawowa zyskała na wartości wobec waluty zastępczej. Konsekwencją mniejszego ryzyka kursowego w transakcji DCD z barierą jest niższe oprocentowanie inwestycji w stosunku do standardowej transakcji DCD.
  • Inwestycyjna lokata terminowa łączy w sobie cechy lokaty terminowej oraz inwestycji.  Lokata ta zapewnia zwrot zainwestowanego kapitału, a także w niektórych przypadkach z góry określoną stopę zwrotu. Klienci mają również możliwość otrzymania dodatkowego zysku w postaci wyższego oprocentowania. Ma to miejsce, gdy sytuacja na rynku walutowym, będzie przebiegała zgodnie z przewidywaniami klienta. Produkt oferowany jest na zasadzie subskrypcji Klientom Korporacyjnej Sieci Sprzedaży.