ING Bank Śląski kredyty dla samorządów

Dla jednostek samorządu terytorialnego ING Bank Śląski przygotował ofertę kredytową, związaną z finansowaniem bieżącej działalności, jak również inwestycji i planowanego deficytu budżetu.

 • Jednostki samorządu terytorialnego w ramach finansowania bieżącej działalności mogą skorzystać z proponowanych przez ING Bank Śląski kredytów obrotowych w PLN. Kredyty te pozwalają poprawić płynność finansową oraz efektywniej zarządzać przepływami finansowymi. W ramach oferty dostępne są następujące formy finansowania obrotowego:
  – Kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej
  – cechą odnawialnej linii kredytowej jest możliwość wielokrotnego zadłużania się i spłaty w ramach przyznanego limitu. Każda spłata kredytu powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty i daje możliwość jego ponownego wykorzystania. Umowa o odnawialną linię kredytową zawierana jest na jeden rok. Udzielenie tego rodzaju kredytu nie wymaga współpracy w zakresie kompleksowej obsługi bankowej samorządu.
  – Kredyt w rachunku bankowym
  – jest to rozwiązanie korzystne szczególnie w przypadku, gdy wpływy na rachunek bankowy odbywają się nierównomiernie bądź z opóźnieniami. Wszystkie wpływy dokonane na rachunek zmniejszają kwotę zadłużenia. Umowa zawierana jest standardowo na jeden rok. Proponujemy również kredyt w rachunku bankowym o wydłużonym okresie kredytowania, obowiązujący przez cały okres obowiązywania kilkuletniej umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu samorządu. Wysokość kredytu będzie uzależniona od określonego przez Bank maksymalnego limitu zadłużenia oraz od kwoty kredytu ustalonej w obowiązującej na dany rok uchwale budżetowej.
 • Kredyty średnio- i długoterminowe mogą być wykorzystane w celu finansowania inwestycji, finansowania planowanego deficytu budżetu lub spłatę wcześniej zaciągniętych przez JST zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięcie kredytu na spłatę istniejących zobowiązań wraz z wydłużeniem spłaty kredytu w czasie oraz zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu przyczynia się do efektywnego zarządzania długiem JST. W celu sfinansowania nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących środków trwałych, można skorzystać z finansowania długoterminowego, udzielanego do 15 lat. Środki z kredytu mogą zostać przeznaczone na zrefinansowanie poniesionych wcześniej wydatków inwestycyjnych.
 • Kredyty unijne pozwalają jednostkom samorządowym na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, przede wszystkim ochrony środowiska czy infrastruktury komunalnej. Inwestycje mogą być częściowo wspomagane środkami z dotacji, jednakże wypłata środków następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji, przez co należy zapewnić źródła finansowania na czas realizacji projektu. W ramach kredytów unijnych ING Bank Śląski proponuje:
  – Finansowanie pomostowe – 
  Zasada przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską polega na pokryciu przez jednostkę samorządu części wydatków ponoszonych na realizację projektu. Po zakończeniu inwestycji, pozostała część jest zwracana z dotacji. W praktyce oznacza to, że potencjalny beneficjent musi dysponować znaczną częścią całkowitego budżetu na zrealizowanie projektu. Wyjściem z sytuacji może być zaciągnięcie kredytu pomostowego, który zapewni finansowanie projektu do momentu wypłaty dotacji. W razie przesunięcia terminu wypłaty dotacji, okres kredytowania może zostać przedłużony.
  – Finansowanie wkładu własnego projektu –
  Kredyt przeznaczony na finansowanie tej części projektu, którą jednostka samorządu terytorialnego musi pokryć z własnych środków. Kredyt jest udzielany na finansowanie tzw. kosztów kwalifikowanych projektu, które nie są objęte dotacją oraz kosztów niekwalifikowanych (tj. wydatków, na finansowanie których nie przysługuje dotacja, ale które są niezbędne do realizacji projektu). ING Bank Śląski oferuje kredyt finansujący wkład własny projektu na okres dostosowany do potrzeb danej JST.
  – Rozliczenia – Rachunek Projektowy
  gwarantuje kontrolę nad przepływem środków z dotacji oraz umożliwia wygodne rozliczenie dotacji i inwestycji.