ING Bank Śląski finansowanie aktywów

  • Leasing w ING Banku Śląskim oferowany jest we współpracy z ING Lease oraz ING Car Lease. Jest formą kredytu rzeczowego, umożliwiającą finansowanie inwestycji. Polega na okresowym korzystaniu z dobra lub prawa majątkowego za stosowną opłatą, bez konieczności zakupu. Jest produktem pozwalającym uwolnić środki „zamrożone” w istniejących aktywach firmy. Pozwala sfinansować zakup nowych maszyn, urządzeń lub nieruchomości. Leasing skierowany jest do firm, które poszukują korzyści fiskalnych ze względu na wysokość płaconych podatków, chciałyby uwolnić zamrożone środki finansowe w istniejących aktywach na potrzeby finansowania działalności bieżącej. Z leasingu mogą także skorzystać firmy , które z braku zabezpieczeń majątkowych nie mogą uzyskać kredytu.
  • Faktoring umożliwia finansowanie krótkoterminowych należności powstałych w relacjach handlowych, połączone z kompleksowym zarządzaniem portfelem należności oraz możliwością ich ubezpieczenia i windykacji. ING Bank Śląski usługi faktoringowe oferuje przy współpracy z ING Commercial Finance.
  • Faktoring krajowy i eksportowy – ING Commercial Finance finansuje i kompleksowo obsługuje wierzytelności powstałe ze zrealizowanych dostaw towaru lub wykonanych usług do wybranych odbiorców krajowych lub zagranicznych z terminami płatności do 90 dni. Finansowanie w wysokości do 90% wartości wierzytelności uruchamiane jest na podstawie informacji przesłanej drogą elektroniczną. Akceptowane opóźnienie w spłacie wynosi nawet do 60 dni.
  • Faktoring krajowy i eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności Odbiorcy (bez regresu) –  W przypadku braku zapłaty od Odbiorcy firmy, wypłacone finansowanie nie podlega zwrotowi – ING Commercial Finance przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością Odbiorcy zapewniając ubezpieczenie należności. Kompleksowa obsługa wierzytelności obejmuje ewidencjonowanie i prowadzenie kont rozrachunkowych Odbiorców, rozliczanie spłat, monitowanie i dochodzenie zapłaty, raportowanie. W przypadku, gdy ubezpieczenie portfela należności zapewnione jest indywidualną polisą ubezpieczeniową istnieje możliwość jej obsługi. W tym wypadku ING Commercial Finance wypełnia w imieniu klienta obowiązki informacyjne wobec ubezpieczyciela i pomaga w likwidacji szkody.
  • Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka wypłacalności Odbiorcy (z regresem) –  W przypadku braku zapłaty od Odbiorcy klienta, wypłacone finansowanie podlega zwrotowi. W tym wypadku ryzyko związane z niewypłacalnością Odbiorcy spoczywa na firmie, jest jednak ono znacznie zredukowane poprzez prowadzoną przez ING Commercial Finance bieżącą kontrolę i monitoring należności. ING Commercial Finance zapewnia kompleksowe raportowanie, a także oferuje możliwość realizacji procesu dochodzenia zapłaty należności i windykacji.
  • Faktoring krajowy lub eksportowy obsługowy (bez finansowania) – ING Commercial Finance kompleksowo zarządza wierzytelnościami powstałymi ze zrealizowanych dostaw towaru lub wykonanych usług do wybranych Odbiorców krajowych lub zagranicznych. Faktury do obsługi, firma przekazuje wyłącznie w formie elektronicznej. ING Commercial Finance zapewnia kompleksowe raportowanie, a także oferuje możliwość realizacji procesu dochodzenia zapłaty należności i windykacji. W wypadku faktoringu bez regresu – ING Commercial Finance przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością Odbiorcy wypłacając klientowi odszkodowanie w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. W przypadku, gdy ubezpieczenie portfela należności, firma zapewniła sobie indywidualną polisą ubezpieczeniową, istnieje możliwość jej obsługi. W tym wypadku ING Commercial Finance, wypełnia w imieniu klienta obowiązki informacyjne wobec ubezpieczyciela i pomaga w likwidacji szkody.
  • Finansowanie zapasów – Finansowanie przez ING Commercial Finance zapasów magazynowych zapewnia dodatkowe źródło finansowania w wysokości do 40% wartości księgowej wyselekcjonowanych pozycji towarów, produktów gotowych lub surowców. Produkt ten oferowany jest wyłącznie w powiązaniu z faktoringiem opartym na finansowaniu należności.
  • Windykacja – ING Commercial Finance na zlecenie klienta dochodzi zapłaty należności faktoringowych jak i nie przekazanych do faktoringu (odrębna umowa przelewu), prowadzi stały monitoring spłaty długu, inicjuje i nadzoruje postępowanie egzekucyjne, ustala majątek dłużnika, tworzy i wdraża procedury windykacyjne.
  • Faktoring odwrócony – polega na finansowaniu wytypowanych przez firmę dostawców. Po odbiorze towaru lub usługi i otrzymaniu z tego tytułu faktur, firma przekazuje do ING Commercial Finance, która niezwłocznie dokonuje ich zapłaty na rzecz dostawców. Sfinansowane w ten sposób zobowiązania handlowe firma spłaca do ING Commercial Finance w terminach wymagalności lub w dopuszczalnym terminie dodatkowym.