ING Bank Śląski dłużne papiery wartościowe

 • Skarbowe papiery dłużne  – emitentem jest Skarb Państwa, dlatego są jedną z najbezpieczniejszych form lokowania nadwyżek. Inwestycja w skarbowe papiery wartościowe cechuje się wyższą stopą zwrotu niż lokaty terminowe.
  ING Bank Śląski jest bezpośrednim uczestnikiem przetargów bonów i obligacji skarbowych organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Umożliwia to klientowi dostęp do rynku pierwotnego. Bank zapewnia również organizację rynku wtórnego, czyli możliwość handlu skarbowymi papierami wartościowymi przed terminem ich zapadalności.
  Bony skarbowe
  to krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa z okresem zapadalności do jednego roku, sprzedawane z dyskontem i wykupywane po wartości nominalnej w dacie wykupu. Dzięki dużej rozpiętości terminów zapadalności produkt ten można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Dochód nabywcy stanowi różnica pomiędzy wartością nominalną a kosztem zakupu.
  Obligacje skarbowe
  to dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa o terminach zapadalności od 1 roku do nawet 20 lat. Dostępność poszczególnych rodzajów obligacji na rynku uzależniona jest od aktualnych emisji prowadzonych przez Skarb Państwa.
  Pod względem sposobu oprocentowania, na rynku dostępne mogą być trzy rodzaje obligacji:
  – Obligacje o zmiennym oprocentowaniu
   – stopa procentowa uzależniona jest od zmian wybranego wskaźnika, którym może być m.in. rentowność bonów skarbowych czy stawka WIBOR.
  – Obligacje o stałym oprocentowaniu
   – stopa procentowa jest niezmienna w całym okresie życia obligacji.
  – Obligacje zerokuponowe 
  – obligacje sprzedawane z dyskontem, a wykupywane za kwotę równą wartości nominalnej. W okresie życia obligacji posiadacz nie otrzymuje żadnych płatności odsetkowych. Zyskiem jest różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną nominalną obligacji (ceną wykupu).
 • Nieskarbowe papiery dłużne to instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty w celu pozyskania odpowiedniego finansowania, przede wszystkim inwestycji oraz bieżącej działalności.
  Emitent zobowiązuje się do zapłaty posiadaczowi tych papierów w określonych terminach odsetek oraz kwoty nominalnej.
  Instrumenty oferowane przez ING Bank Śląski występują w następujących formach prawnych: obligacje, weksle, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe.
  Nieskarbowe papiery dłużne sprzedawane są w ramach jednorazowych emisji lub tzw. programów emisji. Dostępne są krótkoterminowe papiery o terminie wykupu od 7 dni do 1 roku sprzedawane z dyskontem, popularnie zwane papierami komercyjnymi, oraz średnio- i długoterminowe o terminie wykupu powyżej 1 roku o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.
  Papiery zagraniczne
  emitowane na podstawie właściwych przepisów, poza granicami Polski, w tym obligacje rządowe, krótkoterminowe papiery rządowe, euroobligacje, obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje międzynarodowych instytucji finansowych.
 • Transakcje typu Buy-Sell Back i Repo polegają na zakupie przez klienta papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem ich odkupu w przyszłości przez ING Bank Śląski. Może to znaleźć zastosowanie przy zarządzaniu płynnością (w sytuacji przejściowej nadpłynności). Datę oraz cenę odkupu ustala firma z bankiem już w chwili zakupu papierów.