Bank Zachodni WBK rozliczanie transakcji handlowych

Akredytywa dokumentowa:
 • bank otwierając akredytywę na zlecenie importera/kupującego zobowiązuje się do zapłaty jej beneficjentowi (eksporterowi/sprzedającemu) określonej kwoty – o ile beneficjent spełni wszystkie warunki akredytywy, tj. w określonym czasie wyśle towar lub wykona usługę i przekaże do banku wymagane dokumenty handlowe zgodnie z warunkami akredytywy. Zobowiązanie banku otwierającego akredytywę staje się wymagalne w terminie wynikającym z warunków akredytywy, po zaprezentowaniu przez beneficjenta dokumentów zgodnych z warunkami akredytywy.
 • akredytywa pozwala na minimalizację ryzyka występującego w transakcjach kupna-sprzedaży.
 • typy i formy akredytyw: akredytywy dokumentowe i akredytywy standby (zabezpieczające), akredytywy importowe i eksportowe oraz akredytywy w obrocie krajowym.
Inkaso dokumentowe i finansowe:
 • Bank działający na zlecenie eksportera/sprzedającego pośredniczy w wydaniu importerowi/kupującemu określonych dokumentów na warunkach zgodnych z instrukcją inkasową, czyli po dokonaniu zapłaty bądź zaakceptowaniu weksla. Inkaso inicjuje eksporter po wysłaniu towaru, a decyzję o zapłacie podejmuje importer.
 • ze względu na charakter dokumentów będących przedmiotem inkasa rozróżnia się inkaso finansowe oraz inkaso dokumentowe
FORFAITING – skup bez regresu wierzytelności eksportowych:
 • forfaiting polega na wykupie przez BZ WBK wierzytelności eksportowych o odroczonych terminach zapłaty, zabezpieczonych akredytywą potwierdzoną przez BZ WBK lub wekslem własnym albo trasowanym, poręczonym przez bank, którego ryzyko jest zaakceptowane przez BZ WBK. Kwota wypłaconej wierzytelności pomniejszana jest o należne Bankowi odsetki dyskontowe
 • finansowanie do 100% wartości wierzytelności z terminami zapłaty odroczonymi do 1 roku.
 • forfaiting nie wchodzi w limit zaangażowania kredytowego.
Gwarancje obce:
 • gwarancja bankowa jest jednostronnym zobowiązaniem banku-gwaranta do dokonania płatności na rzecz beneficjenta gwarancji, po spełnieniu przez niego określonych warunków gwarancji
 • typy gwarancji dostosowane są do rodzaju dokonywanej transakcji. Najczęstsze typy gwarancji to gwarancja zapłaty, gwarancja przetargowa, gwarancja dobrego wykonania kontraktu oraz gwarancja zwrotu zaliczki.
Czeki w obrocie z zagranicą:
 • czek jest papierem wartościowym wystawionym w formie ściśle określonej przez prawo czekowe, w którym wystawca czeku poleca bankowi za okazaniem czeku bezwarunkową zapłatę określonej sumy pieniężnej okazicielowi lub określonej osobie
 • stosowane są czeki: kupieckie, bankierskie, skarbowe, podróżne oraz inne dokumenty płatnicze pełniące rolę czeków
 • BZ WBK przyjmuje do realizacji tylko czeki wystawione w walutach wymienialnych, z wyjątkiem czeków wystawionych w jenach japońskich