Bank Zachodni WBK produkty skarbowe

BZ WBK posiada w ofercie produkty skarbowe mające na celu wsparcie w procesach zarządzania płynnością firmy, pozwalają zabezpieczyć ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej.

Zarządzanie płynnością:

  • Negocjowane lokaty złotowe i walutowe na dowolnie ustalony termin
  • Transakcje na bonach skarbowych

Zarządzanie ryzykiem walutowym:

  • Transakcje natychmiastowej wymiany walut – polega na natychmiastowej sprzedaży/kupnie jednej waluty za inną. Wymiana następuje po kursie walutowym negocjowanym bezpośrednio z dealerem Departamentu Usług Skarbu. Rozliczenie transakcji następuje w dniu jej zawarcie lub w ciągu dwóch dni roboczych (tzw. rozliczenie w dacie waluty SPOT).
  • Terminowe transakcje walutowe FORWARD – polega na zabezpieczeniu kursu kupna lub kursu sprzedaży waluty w przyszłości. W dniu zawarcia transakcji Klient ustala z Bankiem datę realizacji, kwotę waluty oraz kurs zabezpieczenia.
  • Transakcje FX SWAP to kupno (lub sprzedaż) określonej kwoty waluty na bliższą datę i jednoczesna sprzedaż (lub kupno) tej samej kwoty waluty na dalszą datę, po kursach uzgodnionych w dniu zawarcia transakcji

Transakcje kupna/sprzedaży opcji walutowych:

  • Opcja walutowa CALL – daje prawo do zakupu waluty w przyszłości po określonym przez klienta kursie zabezpieczenia
  • Opcja walutowa PUT – zakup Opcji PUT daje prawo do sprzedaży waluty w przyszłości po określonym przez Klienta kursie zabezpieczenia

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych:

  • Interest Rate Swap – polega na wymianie płatności odsetkowych w danej walucie naliczanych według zmiennej stopy procentowej na płatności odsetkowe liczone według stałej stopy procentowej od ustalonej kwoty nominału