Bank Zachodni WBK handel zagraniczny

Polecenia wypłaty w obrocie z zagranicą:
 • po wskazaniu odbiorcy przez klienta, BZ WBK wykonuje dyspozycję przekazania określonej kwoty. Płatność realizowana jest z rachunku klienta prowadzonego w BZ WBK
 • klient stosując rozliczenia w formie poleceń wypłaty może zabezpieczyć się przed niekorzystną zmianą kursu poprzez zawarcie terminowej transakcji walutowej (forward)
 • polecenia wypłaty wykonywane są w walutach obcych i w PLN
 • w przypadku transakcji na kwoty przekraczające 50 tys. EUR istnieje możliwość negocjowania kursu walutowego.
 • BZ WBK uczestniczy w rozliczeniach płatności SEPA zarówno od strony odbioru komunikatów walutowych w EUR, jak i ich wysyłki
 • BZ WBK jest bezpośrednim uczestnikiem systemu TARGET2, który rozlicza przelewy ekspresowe i umożliwia dokonywanie transakcji w walucie EUR
 • polecenia wypłaty można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej
Elektroniczne potwierdzenie poleceń wypłaty:
 • elektroniczne potwierdzenie poleceń wypłaty, klient otrzymuje od BZ WBK na adres e-mailowy
 • potwierdzenie poleceń wypłaty mogą być przysyłane zarówno w przypadku poleceń wykonanych jak i otrzymanych
 • z elektronicznego potwierdzenia polecenia wypłaty mogą korzystać krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze oraz inne jednostki organizacyjne
KOMUNIKAT MT101 (Request for Transfer):
 • Komunikat MT101 to szybka forma rozliczeń w obrocie dewizowym. Stosowany przez użytkowników sieci SWIFT jest dyspozycją przesłaną przez bank zagraniczny do banku krajowego prowadzącego rachunek klienta, zgodnie z którą w ciężar rachunku klienta ma być wykonany przelew krajowy lub zagraniczny na rzecz wskazanego beneficjenta.
 • zleceniodawcą może być firma macierzysta klienta za granicą lub inny podmiot współpracujący z klientem, mający prawo do obciążania jego rachunku w banku krajowym
Czeki w obrocie z zagranicą:
 • czek jest papierem wartościowym wystawionym w formie ściśle określonej przez prawo czekowe, w którym wystawca czeku poleca bankowi za okazaniem czeku bezwarunkową zapłatę określonej sumy pieniężnej okazicielowi lub określonej osobie.
 • w rozliczeniach stosowane są różne formy czeków: kupieckie, bankierskie, skarbowe, podróżne oraz inne dokumenty płatnicze pełniące rolę czeków
 • Bank Zachodni WBK SA przyjmuje do realizacji tylko czeki wystawione w walutach wymienialnych, z wyjątkiem czeków wystawionych w jenach japońskich
Inkaso dokumentowe i finansowe:
 • Bank działający na zlecenie eksportera/sprzedającego pośredniczy w wydaniu importerowi/kupującemu określonych dokumentów po dokonaniu zapłaty bądź zaakceptowaniu weksla
 • Inkaso inicjuje eksporter po wysłaniu towaru, a decyzję o zapłacie podejmuje importer.
 • BZ WBK realizuje inkasa finansowe i dokumentowe eksportowe i importowe
Akredytywa dokumentowa:
 • Bank otwierając akredytywę na zlecenie importera/kupującego zobowiązuje się do zapłaty jej beneficjentowi określonej kwoty – o ile beneficjent spełni wszystkie warunki akredytywy, tj. w określonym czasie wyśle towar lub wykona usługę i przekaże do banku wymagane dokumenty handlowe zgodnie z warunkami akredytywy. Zobowiązanie banku otwierającego akredytywę staje się wymagalne w terminie wynikającym z warunków akredytywy, po zaprezentowaniu przez beneficjenta dokumentów zgodnych z warunkami akredytywy.
 • importer ma pewność, iż płatność zostanie dokonana tylko na podstawie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie kontraktu handlowego, zgodnych z warunkami akredytywy
 • Akredytywa pozwala na minimalizację ryzyka występującego w transakcjach kupna-sprzedaży.
 • Istnieje możliwość dostosowania warunków akredytywy do specyfiki transakcji oraz możliwość wprowadzania zmiany warunków akredytywy w okresie jej ważności.
 • różne typy i formy akredytyw: akredytywy dokumentowe i akredytywy standby (zabezpieczające), akredytywy importowe i eksportowe oraz akredytywy w obrocie krajowym.
FORFAITING – skup bez regresu wierzytelności eksportowych:
 • Forfaiting polega na wykupie przez Bank Zachodni WBK S.A. wierzytelności eksportowych o odroczonych terminach zapłaty, zabezpieczonych akredytywą potwierdzoną przez BZ WBK S.A lub wekslem własnym albo trasowanym, poręczonym przez bank, którego ryzyko jest zaakceptowane przez BZ WBK S.A. Kwota wypłaconej wierzytelności pomniejszana jest o należne Bankowi odsetki dyskontowe
 • Forfaiting to najszybszy i najtańszy sposób finansowania transakcji.
 • Firma może otrzymać należność za dostarczony towar lub wykonaną usługę jeszcze przed wynikającym z kontraktu terminem zapłaty.
 • Finansowanie do 100% wartości wierzytelności z terminami zapłaty odroczonymi do 1 roku.
 • Forfaiting nie wchodzi w limit zaangażowania kredytowego.
Gwarancje obce:
 • Gwarancja bankowa jest jednostronnym zobowiązaniem banku-gwaranta do dokonania płatności na rzecz beneficjenta gwarancji, po spełnieniu przez niego określonych warunków gwarancji.
 • Typy gwarancji dostosowane są do rodzaju dokonywanej transakcji. Najczęściej występujące typy gwarancji to gwarancja zapłaty, gwarancja przetargowa, gwarancja dobrego wykonania kontraktu oraz gwarancja zwrotu zaliczki.
 • BZ WBK zapewnia specjalistyczną pomoc Doradców, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości i pomogą bezpiecznie sfinalizować transakcję prowadzoną na rynku międzynarodowym