Bank Zachodni WBK finansowanie działalności

Kredyt Technologiczny:
 • kredyt udzielany jest przez Bank Zachodni WBK na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o współpracy
 • część zadłużenia z udzielonego kredytu technologicznego może zostać spłacona przez BGK w formie premii technologicznej. Dofinansowanie na spłatę części kapitału pochodzi ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego.
 • kwota dotacji:
  – nie może przekroczyć 4 mln PLN
  – nie może przekroczyć maksymalnej intensywności określonej w „Mapie pomocy regionalnej”
  – obejmuje wydatki poniesione po dacie otrzymania przez BGK wniosku o dofinansowanie.
 • premia technologiczna jest wypłacana jednorazowo, po uruchomieniu ostatniej transzy kredytu technologicznego, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli na miejscu realizacji inwestycji dokonanej przez BGK.
Kredyt w rachunku bieżącym:
 • kredyt udzielany na realizację bieżących zobowiązań
 • kredyt udzielany w PLN, USD, EUR, CHF lub GBP
 • okres kredytowania: 12 miesięcy
 • kredyt w całym okresie kredytowania może być wielokrotnie spłacany w całości lub w części i ponownie uruchamiany do wysokości obowiązującego limitu
Kredyt obrotowy:
 • kredyt udzielany na realizację bieżących zobowiązań
 • kredyt udzielany w PLN , USD, EUR, CHF lub GBP
 • standardowy okres kredytowania to 12 miesięcy z możliwością przedłużenia tego okresu do 3 lat
 • kredyt odnawialny – może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany do wysokości ustalonego limitu
Kredyt płatniczy:
 • kredyt udzielany firmom, potrzebującym szybko uzyskać środki i mogącym zapewnić ich szybką spłatę
 • okres kredytowania to maksymalnie 14 dni
 • kredyt może być udzielony w kwocie wynoszącej połowę średniomiesięcznych wpływów na rachunek (z wyłączeniem operacji finansowych, np. lokat overnight), liczonych za okres ostatnich trzech miesięcy
 • kredyt w złotych polskich
 • oprocentowanie kredytu według stałej stopy procentowej
 • kwota kredytu uruchamiana jest jednorazowo, a spłata następuje z wpływów na rachunek bieżący
Kredyt Inwestycyjny:
 • kredyt pozwala sfinansować nakłady na odtworzenie lub zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych firmy oraz na zakup udziałów w spółce
 • kredyt w wysokości do 80% planowanych nakładów
 • okres spłaty kredytu – do 15 lat, nie dłużej jednak niż okres amortyzacji przedmiotu finansowania
 • możliwa karencja – do 18 miesięcy w przypadku kredytu złotowego i 12 miesięcy w przypadku kredytu walutowego
 • kredyt w PLN, USD, EUR, CHF lub GBP 
Gwarancje bankowe:
 • gwarancje bankowe wpływają na wzrost wiarygodności i wzmocnienie pozycji firmy na rynku zabezpieczając spłatę zobowiązań bez konieczności angażowania środków własnych
 • gwarancje udzielane są w PLN, EUR, USD, CHF i GBP – w zależności od waluty, w której przeprowadzana jest zabezpieczona transakcja
 • rodzaje gwarancji dostępne w BZ WBK: spłaty kredytu lub pożyczki, zapłaty za towar lub usługę, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, celna, przetargowa (wadialna)