Bank Zachodni WBK faktoring

Bank Zachodni WBK oferuje klientom firmowym usługę faktoringu za pośrednictwem BZ WBK Faktor, który dostarcza rozwiązania finansowania obrotowego.

Faktoring jest produktem adresowanym do firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów. W ramach faktoringu na należności firma otrzymuje od Faktora środki finansowe dotychczas zamrożone w niezapłaconych, ale nieprzeterminowanych fakturach, które wystawiła na swoich kontrahentów.

Faktoring jest źródłem pozyskania finansowania powiązane bezpośrednio z wystawioną fakturą.

  • finansowanie do 100% wartości faktury brutto
  • finansowanie wierzytelności krajowych z terminem zapłaty do 180 dni
  • rozliczanie nabytych wierzytelności
  • administrowanie należnościami kontrahentów
  • monitorowanie terminów wymagalności należności
  • działania dyscyplinujące płatności oraz windykacja
  • bezpłatny dostęp elektroniczny do informacji o stanie należności